A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "designing" na polski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
projektowania
projektowanie
projektowaniu
projektuje
opracowywaniu
opracowanie
projektując
projektować
zaprojektowanie
projektowaniem
opracowywanie
opracowywania
opracowując
projektują
projektujesz
Pozostałe tłumaczenia
I have a studio in London that has a particular approach to designing buildings.
Mam pracownię w Londynie które ma szczególne podejście do projektowania budynków.
And we're in the business of designing soundscapes.
Działamy w biznesie projektowania przestrzeni dźwięków.
Then humans became involved in designing ships for the Alliance.
Potem w projektowanie okrętów Sojuszu wmieszali się Ziemianie.
By comparison, designing a brassiere is a piece of cake.
W porównaniu z tym projektowanie stanika to pestka.
The Register of Infrastructure is used for planning purposes in designing new trains and developing routes before the start of operation.
Rejestr infrastruktury jest wykorzystywany do celów planowania przy projektowaniu nowych pociągów i opracowywaniu tras przed rozpoczęciem eksploatacji.
When designing the plants, seasonal variations of the load shall be taken into account.
Przy projektowaniu oczyszczalni należy wziąć pod uwagę sezonowe zmiany ładunku.
designing flexible, self-contained units that enable phased closure
v. projektowanie elastycznych, samodzielnych jednostek, które umożliwiają stopniowe zamykanie;
In addition to designing and building safer vehicles, Member States should also invest in the safety of road infrastructure.
Oprócz projektowania i produkowania bezpieczniejszych samochodów państwa członkowskie powinny również zainwestować w bezpieczeństwo infrastruktury drogowej.
For reverse curves with different radii the radius of the smaller curve shall be used when designing straight element between the curves.
Dla łuków odwrotnych o różnych promieniach podczas projektowania elementu prostej między łukami należy zastosować promień mniejszego łuku.
The unit shall be responsible for designing and implementing any internal model used for purposes of this Chapter.
Jednostka ta jest odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie każdego modelu wewnętrznego instytucji stosowanego do celów niniejszego rozdziału.
The unit must be responsible for designing and implementing the institution's risk-management system.
Jednostka ta musi być odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem w instytucji.
You don't know designing either.
Na projektowaniu też się nie znasz.
But designing a building in New York City is your lifelong dream.
Ale projektowanie budynku w Nowym Yorku jest Twoim marzeniem od dawna.
Your aerospace engineering dad might be designing video games.
Twój inżynierii lotniczy tata może być projektowanie gier wideo.
Pete's a fancy architect, designing buildings and stuff.
Pete'a fantazyjne architekt, projektowaniu budynków i rzeczy.
Start designing and applying an integrated research policy.
Rozpoczęcie opracowywania i stosowania zintegrowanej polityki w dziedzinie badań naukowych.
Still designing homes the year he died at age 92.
Nadal projektował domy, aż do swojej śmierci w wieku 92 lat.
I'm the one designing his range of transvestite boots.
Projektuję dla niego buty dla transwestytów.
Well, someone spent a lot of time designing this.
Skonstruowanie tego zajęło komuś sporo czasu.
Gus, you're in charge of designing the party invitations.
Gus, odpowiadasz za zaprojektowanie zaproszeń.

Wyniki: 533. Pasujących: 533. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Zasugeruj przykład