Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Słownik Context Koniugacja
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "flux" na polski

Wyszukaj flux w: Definicja
strumień
topnienia
ciągłych zmian
zawirowań
Flux
strumienia

Sugestie

124
44
The flux of its lava cleared all in its path.
Strumień lawy oczyścił wszystko na swojej drodze.
maximum expected operating power and/or neutron flux;
maksymalna oczekiwana moc operacyjna i/lub strumień elektronów;
Place the heat flux meter in the apparatus in the specimen position so that the target of the heat flux meter is located centrally within the radiator surface.
Umieścić miernik ciepła topnienia w urządzeniu, tam gdzie jest umiejscowiona próbka tak, że cel miernika ciepła topnienia jest zlokalizowany centralnie na powierzchni grzejnika.
The flux shall be measured after stability has occurred, as explained in paragraph 4.3.1.2 of this annex to this Regulation.
Strumień należy mierzyć po uzyskaniu stabilności, jak wyjaśniono w pkt 4.3.1.2 niniejszego załącznika do niniejszego regulaminu.
They are in some sort of temporal flux.
Oni są w jakimś zawirowaniu czasowym.
Seems to be in a state of flux.
Wydaje się być w stanie impasu.
I am detecting a quantum flux in your cellular RNA.
Wykrywam przepływ kwantowy w pana komórkowym RNA.
The brain is in a constant state of flux.
Mózg jest w stanie ciągłych zmian.
The situation is in constant flux and is hard to predict.
Sytuacja jest dynamiczna i trudna do przewidzenia.
All exhibit a similar genetic flux to Counsellor Troi's.
Wszystkie wykazują strumień genowy taki jak u doradcy Troi.
DNA, protein, all in a state of molecular flux.
DNA, proteiny, wszystkie inne mikroelementy uległy molekularnej przemianie.
CEN flux code of the luminaire or the complete photometric file.
Kod strumienia świetlnego CEN lub pełne dane fotometryczne oprawy oświetleniowej.
Temperature - 97 degrees Kelvin. Radiation flux - zero.
Środowisko zaprogramowane, temperatura 97 stopni, nie ma promieniowania, wszystko w normie.
I designed a subspace flux isolator and we set it up in Engineering.
Zaprojektowałem izolator strumieni podprzestrzennych który ustawiliśmy w maszynowni.
The burn pattern suggests a tetryon flux.
Wypalony wzorzec wskazuje na wahanie tetrionowe.
Mr. Fusion powers the time circuits and the flux capacitor.
Generator zasila obwody czasowe i kondensator strumienia.
We using this damper to block the flux.
Używamy tego tłumika do blokowania sygnału.
Defiance exists in a state of ongoing political flux.
Defiance jest teraz w stanie ciągłych zawirowań politycznych.
It took four months to get the flux to this level.
Cztery miesiące zajęło nam dojście do tego poziomu.
The flux density readings inside the rupture are off the scale.
Gęstość strumienia wewnątrz wyrwy poza skalą.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 279. Pasujących: 279. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo