A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "in the process of" na polski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
w trakcie
w procesie
w proces
w ramach procesu
do procesu
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
We are in the process of bringing it up now.
Jesteśmy w trakcie podnieść ją teraz.
We're in the process of splitting up, so...
Jesteśmy w trakcie rozwodu, więc...
We were in the process of escorting a valuable witness when you intervened.
Byliśmy w procesie odprowadzania wartościowy świadek kiedy interweniowałeś.
It may now perhaps be possible to make progress in the process of reconciliation between the Palestinians and the Israelis.
Być może teraz możliwe będzie osiągnięcie postępu w procesie pojednania między Palestyńczykami i Izraelczykami.
The Commission shall also consider the possible involvement of any other interested parties in the process of evaluation.
Komisja winna również rozważyć zaangażowanie innych zainteresowanych stron w proces oceny.
The Commission will also adopt measures to optimise the institutions involved in the process of validation and regulatory acceptance.
Komisja zastosuje również środki na rzecz optymalizacji instytucji zaangażowanych w proces walidacji i przyjmowania do przepisów prawnych.
Karen was in the process of becoming the kid's adoptive mom.
Karen była w trakcie zostania przybraną matką.
In fact, we're in the process of charting a new course home.
Właśnie jesteśmy w trakcie wykreślania nowego kursu do domu.
No, we're in the process of consolidating things.
Nie, jesteśmy w trakcie scalania.
I am in the process of making adjustments to the... complications of my situation.
Jestem w trakcie dokonywania poprawek co do mojej skomplikowanej sytuacji.
The investigation showed that ZAC was in the process of privatization supervised by the Ukrainian State.
Dochodzenie wykazało, że ZAK był w trakcie prywatyzacji nadzorowanej przez państwo ukraińskie.
A larger participation of workers ensures a qualitative development and prevents poor working conditions in the process of renewal.
Większy udział pracowników zapewnia poprawę jakości i zapobiega niedostatecznym warunkom pracy w procesie modernizacji.
Today these agencies are instrumental in the process of transformational change.
Dziś agencje te mają zasadnicze znaczenie w procesie przemian.
Existing results from tests on vertebrate animals should be shared in the process of developing new plant protection products.
Dotychczasowe wyniki badań na kręgowcach muszą być udostępniane w procesie opracowania nowych środków ochrony roślin.
Social considerations should, in general, be taken into account in the process of market opening.
Względy natury socjalnej powinny generalnie być uwzględnione w procesie otwierania rynku.
Three periods can be distinguished in the process of privatisation of Combus.
W procesie prywatyzacji spółki Combus można wyróżnić trzy okresy.
The Commission is in the process of proposing multi-annual indicative programmes for the period 2005-2006 for these countries and territories.
Komisja jest w trakcie przygotowywania propozycji wieloletnich programów indykatywnych dla tych krajów i obszarów na lata 2005-2006.
Metal shall not be added in the process of closure at the end.
W procesie zamykania końca butli nie może następować dodawanie metalu.
To assist States Parties to the Convention which are in the process of fulfilling their obligations resulting from it.
Wspomaganie państw stron konwencji, które są w trakcie wypełniania wynikających z niej zobowiązań.
Any unsuitable holding shall be replaced in the process of the survey (see Section 2.2.1).
Każde nieodpowiednie gospodarstwo należy zastąpić w trakcie badania (patrz: sekcja 2.2.1).

Wyniki: 1162. Pasujących: 1162. Czas odpowiedzi: 216 ms.

Zasugeruj przykład