Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Słownik Context Koniugacja
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "in the process of designing" na polski

Wyszukaj in the process of designing w: Web Obrazy Definicja Słownik Koniugacja
Now, when we are in the process of designing a new financial system, we have to take measures to ensure that in future, similar inequalities will be eliminated.
Teraz, gdy jesteśmy w trakcie tworzenia nowego systemu finansowego, musimy podjąć kroki w celu zapewnienia, by w przyszłości podobne nierówności nie miały miejsca.
to ensure that, in countries on which restrictive measures are imposed, the main actors championing democracy and human rights are closely involved in the process of designing, implementing and evaluating restrictive measures;
zadbanie, aby główne podmioty działające na rzecz demokracji i praw człowieka w państwie objętym środkami ograniczającymi były ściśle zaangażowane w proces określania, wdrażania i oceniania środków ograniczających;
Given that the project has only recently been agreed, the Commission Delegation in DRC is still in the process of designing the project.
Z uwagi na to, że projekt uzgodniono dopiero niedawno, delegatura Komisji w DRK wciąż sporządza jego plan.
Now, in Ethiopia, we're in the process of designing the first organized Ethiopia Commodity Exchange.
Jesteśmy aktualnie na etapie tworzenia pierwszej profesjonalnej giełdy towarów w Etiopii.

Pozostałe wyniki

Soon after the negotiations, we conducted a full assessment of how the partnership principle and the process of designing policy programmes were implemented by the Member States and the regions.
Wkrótce po zakończeniu negocjacji przeprowadziliśmy pełną ocenę sposobu, w jaki zasada partnerstwa oraz proces opracowywania programów w zakresie polityki wdrażane są przez państwa członkowskie i regiony.
According to the professional advisors, who assist SMEs at fund raising and who have been consulted during the whole process of designing the Investbx project, there is a potential in the West Midlands to finance more than 10 SMEs per year on the basis envisaged for Investbx.
Według zawodowych doradców, którzy pomagają MŚP w pozyskiwaniu funduszy i których opinii zasięgano w trakcie całego procesu przygotowywania przedsięwzięcia Investbx, w regionie West Midlands istnieją możliwości finansowania więcej niż 10 MŚP rocznie na podstawie przewidzianej dla Investbx.
whereas the ENPI has helped to simplify the financing of the ENP; whereas the process of designing its successor instrument should reflect the conclusions of the ENP strategic review and should involve wide-ranging consultations,
mając na uwadze, że ENPI przyczynił się do uproszczenia finansowania EPS; mając na uwadze, że proces opracowywania nowego instrumentu powinien odzwierciedlać wnioski strategicznego przeglądu EPS oraz przebiegać w drodze szerokich konsultacji;
We are in the process of bringing it up now.
Jesteśmy w trakcie podnieść ją teraz.
The stage can be a wonderful partner in the process of self-discovery.
Scena może być wspaniałym partnerem w procesie odkrywania samego siebie.
We're in the process of splitting up, so...
Jesteśmy w trakcie rozwodu, więc...
The specialists are in the process of opening it now.
Specjaliści są teraz w trakcie otwierania go.
In the process of metamorphosis, there are four stages.
W procesie metamorfozy, są cztery etapy.
We were in the process of escorting a valuable witness when you intervened.
Byliśmy w procesie odprowadzania wartościowy świadek kiedy interweniowałeś.
We're in the process of converting to the metric system.
Jesteśmy w trakcie przechodzenia na system metryczny.
Karen was in the process of becoming the kid's adoptive mom.
Karen była w trakcie zostania przybraną matką.
In the process of engraving colour get's underneath the skin.
W procesie nakłuwania kolory dostają się pod skórę.
Nevertheless, we are already in the process of making a second amendment to the Treaty.
My dokonujemy jednak już drugiej zmiany tego Traktatu.
It may now perhaps be possible to make progress in the process of reconciliation between the Palestinians and the Israelis.
Być może teraz możliwe będzie osiągnięcie postępu w procesie pojednania między Palestyńczykami i Izraelczykami.
It would be a mistake to include Ahmadinejad's regime in the process of negotiations.
Włączenie do procesu negocjacji reżimu Ahmadineżada byłoby błędem.
You know, somewhere in the process of history, human biology trumped mathematics...
Wiesz, gdzieś w procesie historii, Ludzka biologia sfałszowała matematykę...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7766. Pasujących: 4. Czas odpowiedzi: 1114 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo