A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "shallow" na polski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Zobacz także: shallow grave
Tłumaczenia
płytki [adj]
spłycenie
powierzchowna
płytka
płytkie
płytkim
płytkich
płytkiej
płytko
płytkiego
płytkimi
płytcy
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Sometimes breathing is so shallow it's undetectable without instruments.
Czasami oddech jest tak płytki, że jest niedostrzegalny bez odpowiednich instrumentów.
It was shallow breathing and stuff.
To był płytki oddech i rzeczy.
No, you're a deeply shallow man.
Nie, ty jesteś głęboko płytki facetem.
Makes me feel so terribly shallow.
Czuję się przy tym strasznie płytki.
OK, shallow breathe and you will be fine.
OK, płytki oddech i wszystko będzie dobrze.
And you're too shallow for me.
A ty jesteś zbyt płytki dla mnie.
It isn't shallow capitalism, you know.
To nie jest płytki kapitalizm, no wiesz...
His breathing's shallow and his pulse is slow.
Ma płytki oddech i powolny puls.
If it's shallow, I can cross it barefoot.
Jeśli jest płytki mogę przejść przez niego boso.
Women of that level of intellectual ability often find me shallow.
Kobiety na takim poziomie intelektualnym często uważają, że jestem płytki.
I promise to put flowers on your shallow unmarked grave.
Obiecuję, że kupię kwiaty na twój płytki, nieoznaczony grób.
My friends think I'm shallow.
Moi przyjaciele uważają, że jestem płytki.
No fever, shallow breathing, slow like the others.
Brak gorączki, płytki oddech, zwolniona akcja serca, jak u reszty.
I never realized how shallow and superficial you are.
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak płytki i powierzchowny jesteś.
35-year-old male, shallow breath, widespread internal hemorrhaging.
35-latek, płytki oddech, rozległy krwotok wewnętrzny.
His heart rate just shot up. Breathings shallow.
Jego tętno właśnie skoczyło, ma płytki oddech.
The administration's plan for peace in the Middle East is shallow and pedantic.
Plan administracji na pokój na bliskim wschodzie jest płytki i pedantyczny.
Found down, immediately unresponsive, shallow respiration.
Leżał, brak reakcji na bodźce, płytki oddech.
The area was drained before Lammefjord, primarily because it was narrow and shallow.
Obszar został osuszony przed Lammefjord głównie dlatego, że był to teren trawiasty i płytki.
Each enclosure should have shallow water baths.
Każde pomieszczenie powinno być wyposażone w płytkie wanienki z wodą.

Wyniki: 628. Pasujących: 628. Czas odpowiedzi: 43 ms.

Zasugeruj przykład