A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "W procesie nakłuwania" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
W procesie
in the process at trial
nakłuwania
pricking
W procesie nakłuwania kolory dostają się pod skórę.
In the process of engraving colour get's underneath the skin.
Zasugeruj przykład

Pozostałe wyniki

Jest osarżony w procesie o morderstwo, sierżancie.
He's the defendant in a murder trial, sergeant.
Dokładna rekonstrukcja wydarzeń jest kluczowa w procesie leczenia, to wszystko.
Accurate reconstruction of events is essential to healing process, that's all.
W procesie metamorfozy, są cztery etapy.
In the process of metamorphosis, there are four stages.
Byliśmy w procesie odprowadzania wartościowy świadek kiedy interweniowałeś.
We were in the process of escorting a valuable witness when you intervened.
W procesie potencjał tego fragmentu wzrasta parabolicznie.
In the process, the fragment's potential yield is increasing exponentially.
Zrobiłaś duże postępy w procesie rehabilitacji.
Work is really a big part of the rehabilitation process.
Reprezentuję Deborę Ann Kaye w procesie przeciwko St Catherine Labouré.
I represent Deborah Ann Kaye in the case against St Catherine Labouré.
Dziś ostatni sprawdzian w procesie ujawniania.
Tonight you will be given the final trial in the revealing process.
Kraje kandydujące uczestniczą w procesie przystąpienia na równych zasadach.
The candidate States are participating in the accession process on an equal footing.
Naszym zdaniem powinniśmy uczestniczyć w procesie od momentu zatwierdzenia mandatu negocjacyjnego.
We believe we should be involved in the process from the moment when the negotiating mandate is approved.
Chcę także podziękować Komisji za aktywną rolę w procesie.
I would also like to thank the Commission for its very active role.
Oceny skutków są jednym z kluczowych instrumentów w procesie legislacyjnym.
Impact assessments (IAs) are a key instrument in the legislative process.
Fluoryt jest głównie wykorzystywany jako surowiec w procesie produkcji kwasu fluorowodorowego.
Fluorspar is used essentially as a feedstock in the manufacture of hydrofluoric acid.
Wzmocnić również należy ich rolę w procesie decyzyjnym.
Their role also needs to be strengthened in the decision-making process.
Oczekuję pełnego uwzględnienia warunkowości ex ante w procesie programowania.
I expect ex ante conditionality to be fully integrated into the programming process.
Czarnogóra dokonała sporych postępów w procesie integracji.
Montenegro has made good progress in the integration process.
Możemy wykorzystać jego zeznania w procesie McCarthy'ego.
Well, we're free to use that confession at young McCarthy's trial.
Przysięgli potrzebują mieć pewność w procesie dowodowym.
Listen, juries need to have confidence in the evidentiary process.
Teraz jesteśmy w procesie zwiększania dofinansowania.
And we are now in the process of raising the full endowment.

Wyniki: 4204. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 87 ms.