A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "inny" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
else [adj]
another [adj]
other [adj]
different [adj]
any [adj]
one [adj/n]
new [adj]
otherwise
a
differently
way
alternative
next
better
same
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Grałaś lepiej, niż ktokolwiek inny.
You play the game better than anybody else here.
Ktoś inny otwiera opakowanie nowiutkich żyletek.
Somebody else is opening up a brand-new package of razor blades.
Znaleźliśmy inny sposób zasilania naszego gatunku.
Fortunately, we have found another way to sustain our species.
Wierzę, że inny Wraith przeżył katastrofę.
I believe another wraith survived the crash, an adult.
Ale miałem na myśli inny powód.
But I was referring to your other reason.
Dopiero w więzieniu usłyszałem inny głos.
It was only in prison when I heard that other voice.
Może inny mężczyzna potrafiłby cię rozpalić.
Maybe with another man, you'd feel it too.
Musi być inny sposób na namierzenie statku.
There must be another way to track the ship.
Chyba ktoś inny kosi twój trawnik.
It looks like someone else is mowing your lawn, Fiona.
Ktoś inny mógł zmienić moje dzieciństwo we wzruszającą nowelkę.
Someone else might have turned my childhood into a heartbreaking novel.
Zapewne wyglądałam świeżo i niewinnie jak każdy inny student.
I probably looked as wide-eyed, fresh, and artless as any other student.
Właśnie teraz... ktoś inny opowiada historie.
Pharmacodynamic? Right now... someone else tells a different story.
Ktoś inny również interesuje się Nome.
Someone else is interested in Nome, as well.
I jeździł lepiej niż ktokolwiek inny.
And he skis everything so much better than everybody else.
Myślę że ktoś inny wyłączył światła.
I think somebody else turned the lights off.
Więc znajdź naszemu bohaterowi inny puchar.
Then find our hero another cup, my love.
Mogła być użyteczna w inny sposób.
She may have been useful to him in some other way.
Posłuchaj, Sam... Znajdziemy inny sposób.
Listen, Sam... we'll find another way.
Nic inny niż ktoś jeszcze to wchodziłby.
Nothing other than anybody else that would come in.
Trzeba znaleźć inny sposób na wywiezienie chłopaków.
Got to find another way to get these guys out.

Wyniki: 19624. Pasujących: 19624. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Zasugeruj przykład
inny rodzaj (270)
inny powód (224)
inny świat (207)
inny facet (157)
inny dzień (152)