A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "jego" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
his [adj/pron/det]
its [adj/det]
him [pron]
the
it
their
this
he's
that
thereof
your
her
guy's
his/her
them
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Wtedy będziemy mogli przewidzieć jego zachowanie.
And then, we'll be able to predict his behavior.
Dwójka jego dzieci przeciwko tysiącom naszych.
Brody, this is his two kids against thousands of ours.
W jego pracach uczestniczy przedstawiciel Komisji.
A representative of the Commission shall take part in its work.
Ekipa zbada jego aktualne położenie, jego wysokość, i jego geologię.
The team will survey its actual position, its elevation, and its geology.
Chcieliście go uszczęśliwić ukrywając jego ból.
You wanted to make him happy by shutting out his pain.
Musicie wybaczyć leniwemu człowiekowi jego lekkomyślność.
You'll have to forgive an idle man His reckless indulgence.
Zdjąłem jego koloratkę i rozpiąłem koszulę.
I removed his white collar and I opened up his shirt.
Możesz chcieć sprawdzić jego studencką dokumentację.
You might want to take a look at his college files.
Próbowałem poskromić jego arogancję złą bronią.
I've tried to curb his arrogance with the wrong weapon.
Przyjmuje propozycję małżeństwa z jego córką.
I accept his proposal of a marriage of alliance with his daughter.
Najbardziej podziwiałem w nim jego lojalność.
But what I admired most about my friend was his loyalty.
Czerpał przyjemność/z przypadkowych wzorców jego życia.
He took comfort in the rich, random patterns of his life.
Pomagam Butchiemu szukać jego zakręconego kolegi.
Anyways, I'm helping Butchie look for his loopy friend.
Osobiście zagwarantuję jego rehabilitację, przypilnuję jego rozwoju...
A personal guarantee to rehabilitate him, keep an eye on his progress...
Jesteś częścią jego działalności, nadajesz jego życiu sens.
You're part of his work, the thing that keeps him going.
Jesteśmy jego płótnem... jego klockami.
We're his canvas... his blocks of marble.
Idziemy przez jego wspólników próbując złożyć mapę geograficzną jego kryminalnej przeszłości.
We're going through his known associates trying to put together a geographical map of his past crimes.
Ta próba uniewinni zabije jego i jego dziewczynę.
This test will absolve Krabat, or kill him and his girl.
Poznałem jego i jego kumpla Charliego McInnisa.
I know him and a friend of his named Charlie McInnis.
Teraz skanuję jego podświadomość, mierzę jego łączność.
What I'm doing is scanning his unconscious, measuring his affinity.

Wyniki: 181476. Pasujących: 181476. Czas odpowiedzi: 148 ms.

Zasugeruj przykład
jego żona (2011)
jego ojciec (1831)
jego matka (1243)
jego ciało (1225)
jego życie (1123)
jego śmierci (1071)
jego domu (886)
jego imię (866)
jego syn (809)