A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "odpowiedni" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
appropriate [adj]
suitable [adj]
fit [adj]
right
adequate
relevant
proper
corresponding
respective
sufficient
reasonable
necessary
certain
suited
competent
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Prawdopodobnie najbardziej odpowiedni zapewnić twojš pożšdanš siłę.
Probably the most appropriate to ensure your desired strength.
Równocześnie musi je jednak uzupełniać regularna ocena zewnętrzna i odpowiedni nadzór regulacyjny.
At the same time, however, this must be supplemented by regular external evaluation and appropriate regulatory supervision.
Nie jest on odpowiedni do badania pojedynczych zwierząt.
It is not suitable for the investigation of individual animals.
Jeżeli dostępny jest odpowiedni materiał, używa się wzorca wewnętrznego.
An internal standard shall be used if a material suitable for this purpose is available.
Sam immunogram LC nie jest odpowiedni jako metoda potwierdzająca.
A LC immunogram is not suitable on its own for use as a confirmatory method.
Komputer, wprowadź odpowiedni personel do tego wydarzenia.
Computer, give us Klingon personnel appropriate to this event.
Za odpowiedni uważa się okres pięciu lat.
It is appropriate that this period be set to five years.
Nie jest odpowiedni do harmonizacji wymogów dotyczących wprowadzania produktów do obrotu.
It is not suitable for harmonising the requirements on the marketing of products in the internal market.
Konkludując, Komisja uważa, że zakaz czteroletni będzie bardziej odpowiedni.
In conclusion, the Commission considers that a 4-year ban is more appropriate.
Władze łotewskie przedstawiły dowody potwierdzające odpowiedni stopień i doświadczenie tego eksperta.
The Latvian authorities have provided evidence to the effect that the expert has suitable degree and experience.
Otrzymawszy odpowiedni lek mógłby normalnie funkcjonować.
With the right medication he could lead a full and normal life.
Należy zachowywać odpowiedni poziom umiejętności praktycznych.
An appropriate level of competence in practical skill must be maintained.
Nie jest odpowiedni, dziedziczy własną koronę.
He's not eligible, because he's in line for his own crown.
To urządzenie skanuje organizm a następnie dobiera odpowiedni rozmiar kombinezonu.
That device scans a life form and determines the right size suit.
Według mnie najważniejsze, to odpowiedni przeciwnik.
In my opinion, the key to this is choosing the right competitor.
Pieniądze z polisy zapewnią odpowiedni pogrzeb.
I'm using the insurance money to give Paul a proper funeral.
To odpowiedni sposób do przywołania wiatru.
This is the proper way to summon the wind.
To odpowiedni tytuł... jeśli wiesz, o czym mówię.
It's kind of an appropriate title, if you think about it... which is why I picked it.
Próbuję skierować nas na odpowiedni kurs.
Yes I am trying to get us back on course.
Marines mają nadzieję wyprawić mu odpowiedni pogrzeb.
And the marines hoped to give him a proper funeral.

Wyniki: 5135. Pasujących: 5135. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Zasugeruj przykład