A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "proces opracowywania" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
the process of developing
the process of drawing up
process of drafting
making process
the development
Pozostałe tłumaczenia
W przypadku gdy zainteresowane strony są włączone w proces opracowywania norm zharmonizowanych zgodnie z niniejszym artykułem, zadaniem europejskich organów normalizacyjnych jest zapewnienie we wszystkich przypadkach sprawiedliwej i zrównoważonej reprezentacji różnych kategorii zainteresowanych stron.
Where stakeholders are involved in the process of developing harmonised standards pursuant to this Article, the European standardisation bodies shall ensure that the various categories of stakeholders are in all instances represented in a fair and equitable manner.
W segmencie producentów oryginalnego sprzętu producenci samochodów organizują procedury przetargowe na aluminiowe koła jezdne (na około dwa lata przed wprowadzeniem nowego modelu samochodu) i angażują się w proces opracowywania nowych kół, które będą opatrzone ich znakiem towarowym.
In the OEM segment, car manufacturers organize tender procedures for ARWs (around two years before the launch of a new car model) and are involved in the process of developing a new wheel which will bear their brand name.
W tym celu w niektórych przypadkach należy przewidzieć możliwość przyznania dotacji, aby uczulić różne zainteresowane strony na proces opracowywania norm.
To this end, provision should be made in some cases for the possibility of granting aid in order to increase the awareness of the various parties concerned of the process of drawing up standards.
Ponadto, powinniśmy w możliwie dużym stopniu włączyć przedstawicieli społeczności Romów w proces opracowywania polityki UE dotyczącej kwestii Romów.
Furthermore, we should involve representatives of the Roma community as much as possible in the process of drafting EU policy on Roma issues.
wyznaczyć nowego sprawozdawcę i tym samym rozpocząć nowy proces opracowywania opinii,
appoint a new rapporteur and thus relaunch the process of drafting the opinion, or
Oceniając zgodność agencji ratingowych z przepisem art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, EUNGiPW wykorzystuje wszelkie istotne informacje pozwalające ocenić proces opracowywania, zatwierdzania i weryfikacji metodyk sporządzania ratingów kredytowych.
When examining the compliance of credit rating agencies with the provision of Article 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 ESMA shall use all information relevant to assess the process of developing, approving, using and reviewing credit rating methodologies.
Proces opracowywania zasad dotyczących kategorii śladu środowiskowego produktu musi być otwarty i przejrzysty oraz musi obejmować konsultacje z istotnymi zainteresowanymi stronami.
The process of developing PEFCRs shall be open and transparent and shall include consultation with relevant stakeholders' parties.
ENTSO gazu ustanawia przejrzysty proces opracowywania wszystkich wspólnych narzędzi operacyjnych.
Entsog shall establish a transparent process for the development of all common network operation tools.
Właściwe organy powinny koordynować między sobą proces opracowywania i wprowadzania uzgodnień dotyczących wymiany informacji o transakcjach.
The competent authorities should coordinate the design and establishment of arrangements for the exchange of transaction information between themselves.
Lepiej włączyć władze lokalne i regionalne w proces opracowywania prawa europejskiego
Increasing the involvement of local and regional authorities in drawing up European legislation
Podejścia te przyczynią się wspólnie do poszerzenia bazy wiedzy chemicznej i zapewnią przewidywalne ramy napędzające proces opracowywania bardziej zrównoważonych rozwiązań.
Together, those approaches will increase the chemical knowledge base and provide a predictable framework driving the development of more sustainable solutions.
Operator musi zorganizować proces opracowywania instrukcji i wszelkich innych wymaganych dokumentów oraz poprawek do nich.
The operator shall make arrangements for the production of manuals and any other documentation required and associated amendments.
Z tego punktu widzenia mogę stwierdzić, że proces opracowywania budżetu oraz zapewniania efektywnego wykorzystania środków finansowych zmierza w prawidłowym kierunku.
From this standpoint, I can state that the process of drawing up the budget and ensuring the efficient use of funding is heading in a positive direction.
Działania takie ułatwią wykorzystanie szerokiej wiedzy specjalistycznej i pomogą ulepszyć proces opracowywania, monitoringu i oceny programu.
This facilitates the use of extensive expertise and helps to improve the programme's development, monitoring and evaluation.
W tym celu w proces opracowywania i przeglądu informacji o produktach leczniczych przez krajowe organy regulacyjne i Agencję należy zaangażować organizacje pacjentów.
To this end, patient organisations should be involved in developing and reviewing the information on medicinal products by national regulatory authorities and the Agency.
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt wymieniania informacji między organami poszczególnych państw członkowskich, które powinny w szczególności stymulować proces opracowywania odpowiednich środków mających na celu ułatwienie wymiany najlepszych praktyk.
The rapporteur warmly welcomes the sharing of information among authorities of the Member States which should in particular stimulate the development of appropriate measures aimed at facilitating the exchange of best practices.
Parlament musi być bardziej zaangażowany w proces opracowywania i rewizji wieloletnich programów współpracy, jak również musi zyskać możliwość zgłaszania sprzeciwu wobec tego rodzaju propozycji.
Parliament must be more involved in drafting and revising the multiannual cooperation programmes, as well as be able to lodge objections against proposals of this kind.
Zgadzam się z założeniem, że w celu wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia i szkolenia musimy umocnić związki między potencjalnymi pracodawcami a szkołami, zatem włączenie partnerów społecznych w proces opracowywania programów nauczania byłoby kolejnym krokiem w kierunku wzrostu zatrudnienia w Europie.
I agree that in order to modernise training and education, we must strengthen the link between potential employers and schools, and therefore the inclusion of social partners in curriculum development would be another step towards greater employment in Europe.
Do połowy maja europejska grupa organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa jądrowego oraz jej członkowie, którymi są niezależne krajowe organy regulacyjne, musi zakończyć proces opracowywania wspomnianych działań praktycznych, co prawdopodobnie umożliwi rozpoczęcie latem ich oceny.
The European Nuclear Safety Regulators Group and its members, the independent national regulatory authorities, must finish determining the aforementioned practical steps by the middle of May, which will probably allow for the assessment of these to be started in the summer.
Zgodnie z tą rolą, jak opisano także we wstępnej umowie, A. Severin nie miał być zaangażowany w proces opracowywania poprawek lub promowania, czy zmieniania prawa.
According to this role, as described also in the preliminary contract, Mr Severin would not be involved in the drafting of amendments or in promoting or changing legislation.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Zasugeruj przykład