A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "procesu przygotowywania" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
process of preparing
Pozostałe tłumaczenia
Szczegółowa lista wszystkich aspektów procesu przygotowywania przekształceń pakietu kolejowego jest niezwykle długa.
The detailed list of all the elements in the process of preparing this recast railway package is very long.
Współpraca z władzami Maroka była w trakcie całego procesu przygotowywania tego zalecenia bardzo zadowalająca.
Cooperation with Moroccan authorities has, throughout the process of preparing this recommendation, been highly satisfactory.
przyspieszenia procesu przygotowywania Planu Działań z zakresu Biomasy, jako że jest on niezbędny dla osiągnięcia wyznaczonego celu 12% oraz ze względu na fakt, iż, jak podano w komunikacie Komisji, sektor biopaliw dotknięty jest znacznymi opóźnieniami;
speed up the process of preparing a Biomass Action Plan since it is necessary in order to reach the 12% target and, as stated in the Commission Communication, the biomass sector is lagging behind,
Chciałabym pogratulować pani poseł Cizelj i podziękować jej za otwartość, jaką okazała w trakcie procesu przygotowywania tego sprawozdania.
I would like to congratulate Mrs. Cizelj and thank her for the openness she has shown in the process of making this report.
poprawę przejrzystości i jakości danych oraz procesu przygotowywania sprawozdań dotyczących powyższego;
improve transparency and quality of data and the reporting thereof;
W celu zagwarantowania przejrzystości procesu przygotowywania projektu opinii należy określić jasną procedurę podejmowania decyzji w ramach Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych.
In order to guarantee transparency in the process of preparation of a draft opinion, a clear decision procedure should be defined within Committee for Advanced Therapies.
Zwracam się jednak, panie komisarzu, o zapewnienie większej przejrzystości w toku procesu przygotowywania projektów aktów delegowanych.
However, I ask you, Commissioner, to guarantee greater transparency too during the process of drawing up the delegated acts.
Według zawodowych doradców, którzy pomagają MŚP w pozyskiwaniu funduszy i których opinii zasięgano w trakcie całego procesu przygotowywania przedsięwzięcia Investbx, w regionie West Midlands istnieją możliwości finansowania więcej niż 10 MŚP rocznie na podstawie przewidzianej dla Investbx.
According to the professional advisors, who assist SMEs at fund raising and who have been consulted during the whole process of designing the Investbx project, there is a potential in the West Midlands to finance more than 10 SMEs per year on the basis envisaged for Investbx.
Technika aseptyczna (tzn. czysta i wolna od mikroorganizmów) powinna zostać zachowana podczas całego procesu przygotowywania roztworu.
Aseptic technique (meaning clean and germ-free) should be used during the reconstitution procedure.
Poprawa procesu przygotowywania budżetu i jakości zarządzania finansowego; intensywniejsza budowa zdolności instytucjonalnej w zakresie planowania budżetowego i wykonania budżetu w celu umożliwienia określania priorytetów budżetowych.
Improve the budget process and financial management; strengthen capacity building for budget preparation and execution to enable prioritisation.
Uważam, że w przyszłości zaistnieje konieczność prowadzenia regularnych konsultacji z parlamentami krajowymi i regionalnymi w sprawie procesu przygotowywania dokumentów dotyczących strategii krajowych i regionalnych.
In future, the national and regional parliaments must also, I believe, be consulted much more systematically on the process of drafting regional and national strategy documents.
wzmocnić pozycję ministerstwa finansów względem pozostałych ministerstw w trakcie corocznego procesu przygotowywania ustawy budżetowej, jak również przyznać mu większe możliwości kontrolne w trakcie wykonywania budżetu; a także zapewnić poza tym rzeczywiste wdrożenie budżetowania zadaniowego;
strengthen the position of the Ministry of Finance in relation to the line ministers in the course of the preparation of the annual budget legislation and reinforce its control mechanisms during budgetary execution; ensure, in addition, the effective implementation of programme-based budgeting;
odnotowuje również, że w odniesieniu do polityki regionalnej i koordynacji instrumentów strukturalnych należy skoncentrować się na skutecznym wdrażaniu planów dotyczących zwiększenia potencjału administracyjnego z myślą o przyszłym wdrażaniu polityki spójności i rozwijaniu dobrze działającego procesu przygotowywania projektów;
Also notes that with regard to regional policy and coordination of structural instruments, further sustained efforts need to focus on effectively implementing the plans to increase administrative capacity for future cohesion policy implementation and to develop a mature project pipeline;

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Zasugeruj przykład