A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "profesjonalnej" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
professional
Pozostałe tłumaczenia
Potrzebuję twojej profesjonalnej opinii w osobistej sprawie.
I need your professional opinion on a personal matter.
Jednocześnie zaledwie co dziesiąta ofiara przemocy szuka profesjonalnej pomocy.
At the same time, only one in ten victims of violence seeks professional help.
To społeczna wycieczka w celu profesjonalnej oceny.
It's a social outing for the purpose of professional evaluation.
Kariera profesjonalnej cheerliderki trwa maksymalnie 5 lat.
A career in professional cheerleading is five years tops.
Bo od tego mam mnóstwo profesjonalnej pomocy.
Because I have plenty of professional help for that.
Zwolniono pana z profesjonalnej ligi rok temu za podawanie sterydów.
You were fired from professional football last year For boosting steroids.
Powinieneś zasięgnąć... profesjonalnej pomocy w sprawie tej Laury.
You should get... professional help regarding this Laura.
Zgódźmy się utrzymywać nasze relacje na stopie przyjacielskiej i profesjonalnej.
We'll just agree to keep things friendly and professional.
Armia zwykłych, wiejskich chłopaków, bez żadnego doświadczenia w profesjonalnej żołnierce...
An army of plain country boys... with no experience of professional soldiering.
Myślę, że potrzebuję jakieś profesjonalnej pomocy.
I'm thinking about getting some professional help.
Proszę zrozumieć, że być może Sarah będzie wymagała profesjonalnej opieki do końca swojego życia.
You need to know that there's a chance Sara might very well need professional care for the rest of her life.
Cóż, nie przez kolejny dzień, jeśli chcecie mojej profesjonalnej rady.
Well, not for a day or so, if you want my professional advice.
Jeśli chcecie mojej profesjonalnej opinii... to jest on czubkiem.
If you're looking for my professional opinion...
Powiedz mi coś, Buffy, w twojej profesjonalnej opinii.
Tell me something, Buffy, in your professional opinion.
Zdecydowałam się poszukać mojej własnej, profesjonalnej pomocy.
I decided to seek my own professional help.
Mówię, że potrzebuje profesjonalnej pomocy psychiatrycznej.
I'm saying he needs professional psychiatric help.
Tnij. Potrzebuję twojej profesjonalnej opinii.
I'd like your professional opinion.
Nie mogę dać ci profesjonalnej porady.
I can't give you professional advice.
Ale jeśli chcesz mojej profesjonalnej opinii to według mnie nagłe zwężenie tętnic.
If you want my professional opinion, sudden cardiac arrest.
Celem EUPAT jest dalsze wspieranie rozwoju skutecznej i profesjonalnej służby policyjnej opartej na europejskich standardach policyjnych.
The objective of EUPAT shall be to further support the development of an efficient and professional police service based on European standards of policing.

Wyniki: 160. Pasujących: 160. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Zasugeruj przykład