A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "w proces określania" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
proces określania
The process of determining
a) włączenie na stałe parlamentów krajowych w proces określania ogólnych strategii PWBS, przyjmowania środków legislacyjnych lub ceny ich skutków na poziomie lokalnym
a) to associate national parliaments in a permanent way when defining the FSJA general strategies, adopting the legislative measures or evaluating their impact at national level
zadbanie, aby główne podmioty działające na rzecz demokracji i praw człowieka w państwie objętym środkami ograniczającymi były ściśle zaangażowane w proces określania, wdrażania i oceniania środków ograniczających;
to ensure that, in countries on which restrictive measures are imposed, the main actors championing democracy and human rights are closely involved in the process of designing, implementing and evaluating restrictive measures;
w związku z tym, że samorządy terytorialne są władzami kompetentnymi do wdrażania istotnej części polityk UE, ich włączenie w proces określania priorytetów UE oraz opracowywania i kontroli stosowania unijnych przepisów przyczynia się do wzmocnienia demokratycznej wiarygodności Unii;
WHEREAS because it is the regional authorities that are empowered to implement many EU policies, their involvement in defining the EU's priorities and drafting and following up EU legislation helps to strengthen the EU's democratic legitimacy;
Zasugeruj przykład

Pozostałe wyniki

Proces określania BZT5 należy rozpocząć jak najszybciej lub przynajmniej w ciągu dwudziestu czterech godzin od zakończenia pobierania próbek.
The process of determining BOD5 should be initiated as soon as possible or at least within twenty-four hours of completion of sampling.
Proces określania częstotliwości monitorowania należy dokumentować jako część systemu zarządzania i udostępniać w celu kontroli.
The process of determining monitoring frequencies should be documented as part of the management system and should be available for auditing.
Proces określania specyficznych dla poszczególnych państw priorytetów powinien zostać wzmocniony za pomocą bardziej usystematyzowanego dialogu z władzami odpowiedzialnymi za szkolnictwo krajów partnerskich.
The process of formulation of the country-specific priorities should be strengthened by means of a more structured dialogue with the educational authorities of the partner countries.
proces określania i udostępniania danych o pociągu;
Process for determining and making train data available.
Proces określania właściwych rynków w niniejszym zaleceniu pozostaje bez uszczerbku dla rynków, które w konkretnych przypadkach mogą zostać zdefiniowane na mocy przepisów prawa konkurencji.
The process of identifying markets in this Recommendation is without prejudice to markets that may be defined in specific cases under competition law.
Plan Działań eEuropa 2002 - zatwierdzony w czasie Rady Europejskiej w Feira w czerwcu 2000 r. - przewidział proces określania celów i porównania z najlepszymi, aby stworzyć Europę on-line tak szybko, jak to możliwe.
The eEurope Action Plan 2002 - endorsed at the Feira European Council in June 2000 - established a process of target-setting and benchmarking to bring Europe online as fast as possible.
Proces określania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu na podstawie niniejszego rozporządzenia rozpoczyna się, gdy tylko wniosek o udzielenie azylu zostanie po raz pierwszy złożony w Państwie Członkowskim.
The process of determining the Member State responsible under this Regulation shall start as soon as an application for asylum is first lodged with a Member State.
Równocześnie sami przemysłowcy stają się czynnikiem, który w decydującym stopniu będzie wpływać na proces określania poziomów emisji, które to będą ustalane zgodnie z ich potrzebami i priorytetami, innymi słowy, motywem będzie tu zysk.
At the same time, industrialists themselves are reduced to a decisive factor in defining emission levels, which will be set in accordance with their needs and priorities, in other words, on the basis of the profit motive.
mając na uwadze, że przejrzystość musi być wartością nadrzędną w procesie stanowienia prawa, a parlamenty krajowe i obywatele powinni być w stanie rozumieć i kontrolować proces określania i wdrażania polityki w zakresie PWBS,
whereas transparency in the law-making process must be paramount and whereas national parliaments and citizens should be able to follow and monitor the definition and implementation of AFSJ-related policies,
Proces określania priorytetów dla zbliżającego się wieloletniego programu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na lata 2010-2014 został rozpoczęty i uwzględni problemy napotkane podczas wdrażania programów z Tampere i Hagi oraz wkład w postaci dorocznej debaty Parlamentu Europejskiego na temat przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
The process of determining priorities for the forthcoming AFSJ Multiannual programme for 2010-2014 has started and will take into account the problems encountered in implementing both the Tampere and Hague programmes, together with input from the European Parliament's annual debate on the AFSJ.
Nie możemy ingerować w proces śmierci naturalnej.
We can't interfere with her natural process of death.
Zdaniem sprawozdawcy rodziny muszą zostać zaangażowane w proces edukacji.
In the Rapporteur's view families must be involved in the education process.
Komisja winna również rozważyć zaangażowanie innych zainteresowanych stron w proces oceny.
The Commission shall also consider the possible involvement of any other interested parties in the process of evaluation.
Państwa członkowskie są włączane w proces oceny krytycznych sektorów.
The Member States should be involved in the assessment of the critical sectors.
Proponowana dyrektywa była przedmiotem intensywnych negocjacji miedzy przedstawicielami instytucji zaangażowanych w proces legislacyjny.
Timeshare deals, which allow buyers to occupy holiday accommodation for specific periods in alternation with others, have won millions of takers worldwide since the 1970s.
Role najważniejszych uczestników zaangażowanych w proces opisano w pkt 4.2-4.5.
The roles of the main participants involved in this process are described in Sections 4.2 to 4.5.
Obejmował on zaangażowanie w proces demokratyczny społeczeństwa obywatelskiego w regionie.
It entailed the involvement of the region's civil society in the democratic process.

Wyniki: 756. Pasujących: 3. Czas odpowiedzi: 114 ms.