A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "w procesie" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
in the process [adv]
at trial
during
CHP
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Byliśmy w procesie odprowadzania wartościowy świadek kiedy interweniowałeś.
We were in the process of escorting a valuable witness when you intervened.
Naszym zdaniem powinniśmy uczestniczyć w procesie od momentu zatwierdzenia mandatu negocjacyjnego.
We believe we should be involved in the process from the moment when the negotiating mandate is approved.
Ta sama podstawowa zasada powinna obowiązywać w procesie gospodarowania odpadami jądrowymi.
The same basic principle should also apply during the management of nuclear waste.
Teraz jesteśmy w procesie zwiększania dofinansowania.
And we are now in the process of raising the full endowment.
Dziś agencje te mają zasadnicze znaczenie w procesie przemian.
Today these agencies are instrumental in the process of transformational change.
Właściwe organy krajowe uczestniczą w procesie uznawania organów inspekcji i certyfikacji.
The competent national authorities shall be involved in the process recognising inspection and certification bodies.
Względy natury socjalnej powinny generalnie być uwzględnione w procesie otwierania rynku.
Social considerations should, in general, be taken into account in the process of market opening.
Często obserwowaliśmy takie zjawisko w procesie prywatyzacji.
This is a feature we have often seen in the process of privatisation.
Spójność terytorialna jest kluczowym elementem w procesie integracji europejskiej i tworzenia konwergencji między regionami.
Territorial cohesion is a key element in the process of European integration and achieving convergence between regions.
Masz ładne wycieczki Chester Mill w procesie.
Got a nice tour of Chester's Mill in the process.
A ona torturuje wszystkich w procesie.
And she's torturing everyone in the process.
Peter jest w procesie zabezpieczającym sponsorów.
Peter's in the process of securing cosponsors.
Bekaplermin indukuje proliferację komórek w procesie gojenia rany.
In the process of healing the wound, becaplermin induces cell proliferation.
Zająłeś się problemem i zarobiłeś miliony w procesie.
You took carof the problem and made tens of millions of dollars in the process.
Cenił to wszystko do przesady i w procesie wszystko stracił.
He valued all that to a fault, and in the process lost everything.
Scena może być wspaniałym partnerem w procesie odkrywania samego siebie.
The stage can be a wonderful partner in the process of self-discovery.
Jest osarżony w procesie o morderstwo, sierżancie.
He's the defendant in a murder trial, sergeant.
Dokładna rekonstrukcja wydarzeń jest kluczowa w procesie leczenia, to wszystko.
Accurate reconstruction of events is essential to healing process, that's all.
Zrobiłaś duże postępy w procesie rehabilitacji.
Work is really a big part of the rehabilitation process.
Reprezentuję Deborę Ann Kaye w procesie przeciwko St Catherine Labouré.
I represent Deborah Ann Kaye in the case against St Catherine Labouré.

Wyniki: 3619. Pasujących: 3619. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Zasugeruj przykład