A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "w procesie historii" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
w procesie
in the process at trial
historii
history story stories ever historical
Wiesz, gdzieś w procesie historii, Ludzka biologia sfałszowała matematykę...
You know, somewhere in the process of history, human biology trumped mathematics...
Zasugeruj przykład

Pozostałe wyniki

W najgłośniejszym procesie najnowszej historii Chicago... były Prokurator Stanu, adwokat Martin Vail...
In the most anticipated murder trial in recent Chicago history, former State Attorney Prosecutor Martin Vail will lead...
Na moim procesie, dzięki mojej historii wyjdę.
At my trial, through my story, it'll get out.
Wprowadzenie jednej waluty nieco ponad dziesięć lat temu jest, moim zdaniem, największym do tej pory osiągnięciem w historii integracji europejskiej - w procesie, który zapewnił pokój i dobrobyt w Europie.
The introduction of the single currency just over a decade ago represents the greatest achievement, in my view, in the history of European integration to date - a process that has ensured peace and prosperity in Europe.
Promowanie wiedzy na temat wspólnej historii oraz wspólnych korzeni kulturowych może być szczególnie pomocne w procesie przybliżania UE jej obywatelom, a także budowania między nimi poczucia spójności i solidarności.
Promoting knowledge of our common history and common cultural roots may be particularly helpful in the process of bringing the EU closer to its citizens, and also in building a sense of cohesion and solidarity between them.
Cierpienia, jakim poddawano członków Sonderkommando, których pod groźbą natychmiastowej śmierci zmuszano do uczestnictwa w procesie zabijania, są jednym z najbardziej wstrząsających rozdziałów w całej historii Auschwitz.
The torment endured by the Sonderkommando, forced on pain of their own immediate death, to assist in the killing process, is one of the most shocking parts of the history of Auschwitz.
Jest osarżony w procesie o morderstwo, sierżancie.
He's the defendant in a murder trial, sergeant.
Dokładna rekonstrukcja wydarzeń jest kluczowa w procesie leczenia, to wszystko.
Accurate reconstruction of events is essential to healing process, that's all.
W procesie metamorfozy, są cztery etapy.
In the process of metamorphosis, there are four stages.
Byliśmy w procesie odprowadzania wartościowy świadek kiedy interweniowałeś.
We were in the process of escorting a valuable witness when you intervened.
W procesie potencjał tego fragmentu wzrasta parabolicznie.
In the process, the fragment's potential yield is increasing exponentially.
Zrobiłaś duże postępy w procesie rehabilitacji.
Work is really a big part of the rehabilitation process.
Reprezentuję Deborę Ann Kaye w procesie przeciwko St Catherine Labouré.
I represent Deborah Ann Kaye in the case against St Catherine Labouré.
W procesie nakłuwania kolory dostają się pod skórę.
In the process of engraving colour get's underneath the skin.
Dziś ostatni sprawdzian w procesie ujawniania.
Tonight you will be given the final trial in the revealing process.
Kraje kandydujące uczestniczą w procesie przystąpienia na równych zasadach.
The candidate States are participating in the accession process on an equal footing.
Naszym zdaniem powinniśmy uczestniczyć w procesie od momentu zatwierdzenia mandatu negocjacyjnego.
We believe we should be involved in the process from the moment when the negotiating mandate is approved.
Chcę także podziękować Komisji za aktywną rolę w procesie.
I would also like to thank the Commission for its very active role.
Oceny skutków są jednym z kluczowych instrumentów w procesie legislacyjnym.
Impact assessments (IAs) are a key instrument in the legislative process.
Fluoryt jest głównie wykorzystywany jako surowiec w procesie produkcji kwasu fluorowodorowego.
Fluorspar is used essentially as a feedstock in the manufacture of hydrofluoric acid.

Wyniki: 4209. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 69 ms.