A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "w trakcie" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Zobacz także: w trakcie realizacji
Tłumaczenia
in the process [adv]
underway [adj/adv/n]
during
in the middle of
throughout
in the course
under
at the time
discontinuing
being
over
through
pending
whilst
undergoing
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Ciągle jestem w trakcie porządkowania garażu.
So I'm still in the process of converting the garage.
Powinniśmy się postarać nie porazić nikogo w trakcie.
Well, we should try not to electrocute everyone in the process.
Lisbeth Salander nie odezwała się słowem w trakcie przesłuchań.
That Lisbeth Salander did not say a single word during interrogations.
Musisz ją wyprowadzić w trakcie ceremonii.
You must lead her away during the ceremony.
Jesteśmy w trakcie przechodzenia na system metryczny.
We're in the process of converting to the metric system.
Notyfikowana jednostka przeprowadza przynajmniej dwie wizyty w trakcie pierwszego roku produkcji.
The notified body shall carry out at least two visits during the first year of manufacturing.
A w trakcie najpewniej odczuwa skruchę.
And apparently he feels some level of remorse in the process.
Jesteśmy w trakcie sekwencjonowania tego wszystkiego w chwili obecnej.
And we're in the process of sequencing all that at the present time.
On i jego partner w trakcie przesłuchania przypadkowo podcięli gardło podejrzanemu.
Him and his partner accidentally slit the throat of a suspect during an interrogation.
Jest schizofrenikiem w trakcie psychotycznego epizodu.
He's schizophrenic, in the middle of a psychotic episode.
Musi być nieprzytomny w trakcie ucieczki.
Make sure he's unconscious during the escape.
Będziesz sprzątał i pilnował mojej trumny w trakcie podróży.
You'll do chores for me and guard my coffin on the road.
Skarbie, jestem w trakcie otwarcia.
Well, honey, I'm in the middle of my opening.
Jesteśmy w trakcie podnieść ją teraz.
We are in the process of bringing it up now.
Dowód, który znalazłem w trakcie śledztwa.
A piece of evidence I found during my investigation.
Jestem w trakcie rozstania z dziewczyną.
I'm sort of breaking up with my girlfriend.
Była w trakcie ostrej kłótni ze swoim ojcem.
She was in the middle of a heated argument with her dad.
Jesteśmy w trakcie rozwodu, więc...
We're in the process of splitting up, so...
Zostałem przyjęty w trakcie sceny na plaży.
I was hired during the scene on the beach.
Ale jestem w trakcie mycia włosów.
But I'm in the middle of a shampoo.

Wyniki: 14056. Pasujących: 14056. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Zasugeruj przykład