A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "w trakcie otwierania" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
w trakcie
during in the middle of throughout in the process
otwierania
opening open opened
Specjaliści są teraz w trakcie otwierania go.
The specialists are in the process of opening it now.
S 18 Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji pojemnikiem
S 18 Handle and open container with care
W trakcie otwierania się dialogu demokratycznego poprzez media powstaje nowy sposób komunikacji: blog, który indywidualizuje wymianę poglądów.
As democratic dialogue through the media opens up, a new means of communication is being developed: the blog, which individualises the exchange of views.
Oznakowania może pozostać nienaruszone jedynie wtedy, gdy samo opakowanie ulega zniszczeniu w trakcie otwierania.
Non-destruction of the mark must be tolerated only when the packaging is destroyed by being opered.
Zasugeruj przykład

Pozostałe wyniki

Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenia sterujące do drzwi głównych uruchamianych mechanicznie obsługiwane przez kierowcę, muszą one umożliwiać natychmiastowe odwrócenie kierunku ruchu drzwi w dowolnej chwili w trakcie ich otwierania lub zamykania.
Where controls are provided for the driver to open and close a power-operated service door, they shall be such that the driver is able to reverse the movement of the door at any time during the closing or opening process.
W razie konieczności Urząd może jednak w stosownym czasie uwzględnić takie zobowiązania lub gwarancje i w danym wypadku uznać je za kwalifikowane koszty osierocone w trakcie kolejnego etapu otwierania wspólnego rynku energii elektrycznej.
However, if it appears necessary, the Authority may in due course take into account such commitments or guarantees and, if appropriate, consider them as eligible stranded costs during the next stage of opening up the common electricity market.
Opakowania chipsów są obmyślane do otwierania w trakcie lotu.
Those potato-chip bags are designed to be opened in flight.
W trakcie publicznej sesji otwierania ofert, nazwiska oferentów, podane ceny, zapewnienie niezbędnych gwarancji i inne formalności, jakie instytucja zamawiająca uzna za właściwe, muszą zostać ogłoszone.
At the public tender-opening session, the names of the tenderers, the prices quoted, the provision of the necessary tender guarantee and any other formality which the contracting authority considers appropriate must be announced.
W trakcie prac było widać coraz bardziej wyraźnie odchodzenie od idei liberalizacji na rzecz stopniowego, raczej asekuracyjnego otwierania rynku pocztowego poniżej 50 gramów.
In the course of the deliberations, departure from the idea of liberalisation in favour of a gradual, rather cautious opening of the postal market for letters weighing less than 50 grammes became increasingly apparent.
Przedmiot: Zwolnienie z zakazu otwierania przez kierowcę lub pomocnika kierowcy opakowań z towarami niebezpiecznymi w trakcie lokalnej dystrybucji z miejscowego składu do detalisty lub użytkownika końcowego i od detalisty do użytkownika końcowego (z wyjątkiem klasy 7) (N11).
Subject: Exemption from prohibition on driver or driver's assistant opening packages of dangerous goods in a local distribution chain from a local distribution depot to a retailer or end user and from the retailer to the end user (except for Class 7) (N11).
Ciągle jestem w trakcie porządkowania garażu.
So I'm still in the process of converting the garage.
Jest schizofrenikiem w trakcie psychotycznego epizodu.
He's schizophrenic, in the middle of a psychotic episode.
W trakcie transportu masz siedzieć cicho.
During transport, do not speak to either... I know the drill.
Musi być nieprzytomny w trakcie ucieczki.
Make sure he's unconscious during the escape.
W trakcie ostatniego tygodnia straciliśmy trzech ludzi.
It's been one week, man, and we lost three men.
Miał luksusowe warunki do poszukiwania potencjalnych nabywców w trakcie wytwarzania szczepionki.
He had the luxury of searching for potential customers... while manufacturing the vaccine.
Sądzimy, że dawał łapówki w trakcie kampanii.
Maybe we'll get lucky, get a license plate, and track down that accomplice.
Będziesz sprzątał i pilnował mojej trumny w trakcie podróży.
You'll do chores for me and guard my coffin on the road.
Skarbie, jestem w trakcie otwarcia.
Well, honey, I'm in the middle of my opening.
Jesteśmy w trakcie podnieść ją teraz.
We are in the process of bringing it up now.

Wyniki: 14298. Pasujących: 4. Czas odpowiedzi: 106 ms.