A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "w trakcie przechodzenia" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
w trakcie
during in the middle of throughout in the process
przechodzenia
transition
Jesteśmy w trakcie przechodzenia na system metryczny.
We're in the process of converting to the metric system.
Obłożenie programowe i operatorzy sieci w trakcie przechodzenia na telewizję cyfrową
Programme coverage and network operators during digital switch-over
Jednocześnie należy dążyć do przejęcia przez strony zainteresowane odpowiedzialności po stronie podaży, jak i popytu poprzez aktywne zaangażowanie, konsultacje i pełną przejrzystość w trakcie przechodzenia na SEPA.
At the same time, ownership by stakeholders, on the supply and on the demand side, shall be sought through active involvement, consultation and full transparency in SEPA migration processes.
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 896/84 [4], przewiduje uzupełniające przepisy w odniesieniu do przyznawania refundacji w trakcie przechodzenia z jednego roku gospodarczego na drugi. Te postanowienia przewidują możliwość zróżnicowania refundacji w zależności od daty wytworzenia przetworów.
Commission Regulation (EEC) No 896/84 [4] laid down additional provisions concerning the granting of refunds on the change from one milk year to another; those provisions provide for the possibility of varying refunds according to the date of manufacture of the products.
Zasugeruj przykład

Pozostałe wyniki

W trakcie procesu przechodzenia od koncepcji europejskiego "polis" do poczucia europejskiej tożsamości politycznej musimy dążyć do ułatwienia bezpośredniego kontaktu pomiędzy obywatelami Europy a partiami politycznymi.
In the process of moving from the concept of a European 'polis' to the sense of a European political identity, we must strive towards simplifying direct contact between European citizens and political parties.
utraty dochodu lub dodatkowych kosztów poniesionych w trakcie okresu przechodzenia od tradycyjnej produkcji do produkcji ekologicznej - w przypadku kwalifikowalnych operacji na podstawie ust. 1 lit. a); lub
the loss of revenue or additional costs incurred during the period of transition from conventional into organic production for operations eligible under point (a) of paragraph 1; or
Następnym krokiem powinien być okrągły stół złożony z przedstawicieli reżimu oraz ruchu na rzecz praw obywatelskich, działających na Kubie, w trakcie którego będzie możliwe przygotowanie harmonogramu przechodzenia ku demokracji i przygotowania do demokratycznych wyborów.
The next step should be for a round table composed of representatives of the regime and of the civil rights movement based in Cuba to draw up a schedule for the transition to democracy and for democratic elections.
Ciągle jestem w trakcie porządkowania garażu.
So I'm still in the process of converting the garage.
Jest schizofrenikiem w trakcie psychotycznego epizodu.
He's schizophrenic, in the middle of a psychotic episode.
W trakcie transportu masz siedzieć cicho.
During transport, do not speak to either... I know the drill.
Musi być nieprzytomny w trakcie ucieczki.
Make sure he's unconscious during the escape.
W trakcie ostatniego tygodnia straciliśmy trzech ludzi.
It's been one week, man, and we lost three men.
Miał luksusowe warunki do poszukiwania potencjalnych nabywców w trakcie wytwarzania szczepionki.
He had the luxury of searching for potential customers... while manufacturing the vaccine.
Sądzimy, że dawał łapówki w trakcie kampanii.
Maybe we'll get lucky, get a license plate, and track down that accomplice.
Będziesz sprzątał i pilnował mojej trumny w trakcie podróży.
You'll do chores for me and guard my coffin on the road.
Skarbie, jestem w trakcie otwarcia.
Well, honey, I'm in the middle of my opening.
Jesteśmy w trakcie podnieść ją teraz.
We are in the process of bringing it up now.
Uwolnimy ją, będziemy śledzić i dorwiemy w trakcie sprzedaży.
We are going to let her go, follow her, and grab it when she tries to make the sale.
Wyjechał z kraju w trakcie śledztwa.
He's leaving the country while investigated, we don't need permission.
Dowód, który znalazłem w trakcie śledztwa.
A piece of evidence I found during my investigation.

Wyniki: 14298. Pasujących: 4. Czas odpowiedzi: 105 ms.