A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "w trakcie tworzenia" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
in the process of creating
in progress
Pozostałe tłumaczenia
Jeśli chodzi o stworzenie nowej witryny oraz ustanowienie kontaktów z lokalnymi stacjami telewizyjnymi chcę powiedzieć, że Komisja Europejska jest w trakcie tworzenia sieci operatorów radiowych i telewizyjnych, które nadawać będą programy poświęcone kwestiom europejskim.
As for the creation of a new website and the establishment of links with local television stations, I would like to say that the Commission is in the process of creating networks of radio and television operators that will broadcast programmes on European issues.
Był w trakcie tworzenia swojego własnego Parówkowozu za oszczędności swojego życia.
He's been in the process of creating his own Wienerwagon... with every last penny in his pocket.
Następna historia zabawy jest chyba nadal w trakcie tworzenia.
Now there's another play history that I think is a work in progress.
To jest to w trakcie tworzenia, szanuj to.
It's a thing in progress, respect the thing.
Prawdę mówiąc, to jest jeden wysoko ceniony rzemieślnik, który jest w trakcie tworzenia najbardziej niszczycielskiej broni w historii.
To tell the truth, there is a worker of good repute, and he is in the process of creating the greatest weapon in all history.
Kierownictwo jest wciąż w trakcie tworzenia.
The administration is keen to progress a relationship.
Jesteśmy w trakcie tworzenia 14 stałych baz w Iraku.
We are in the process right now of building 14 permanent bases in Iraq.
Lenore, jestem w trakcie tworzenia grupy złożonej z wykwalifikowanych profesjonalistów.
Lenore, I'm in the process of building a stable Of qualified professionals.
Teraz jesteśmy w trakcie tworzenia kompletnie nowych sposobów produkcji energii.
At the moment we are constructing brand new ways of doing energy.
Mechanizm ten jest w trakcie tworzenia.
That mechanism is currently being established.
Proszę czekać, kopia zapasowa w trakcie tworzenia...
Please be patient, the backup is being created...
Jako cześć nowego systemu broni... będącego w trakcie tworzenia... rozpoczęliśmy projekt CTX w zeszłym roku.
As a part of new weapons system being developed... we launched the CTX project last year.
Faktycznie pod koniec ODP przedsiębiorstwo B było w trakcie tworzenia nowych mocy produkcyjnych w jednym ze swoich zakładów we Wspólnocie.
Indeed, after the end of the RIP, Company B has been in the process to install new capacity at one of its plants in the Community.
Teraz, gdy jesteśmy w trakcie tworzenia nowego systemu finansowego, musimy podjąć kroki w celu zapewnienia, by w przyszłości podobne nierówności nie miały miejsca.
Now, when we are in the process of designing a new financial system, we have to take measures to ensure that in future, similar inequalities will be eliminated.
Spisał wszystko, co działo się w trakcie tworzenia.
He took down dictation when creation was being formed.
Ale nadal, to znaczy, facet był legendą w trakcie tworzenia.
But still, I mean, the guy was a legend in the making.
(30a) Państwa członkowskie mogą uznać za użyteczne zawarcie umów w współpracy z zainteresowanymi stronami, zwłaszcza z sektorowymi organizacjami zawodowymi, w celu skorzystania z dostępnych informacji rynkowych w trakcie tworzenia, wdrażania i uaktualniania programów nadzoru rynkowego.
(30a) Member States may find it useful to establish co-operation agreements with stakeholders, in particular with sectoral professional organisations, in order to take advantage of available market intelligence when establishing, implementing and updating market surveillance programmes.
Panie przewodniczący Komisji, w trakcie tworzenia pańskiej Komisji zwróciliśmy się do dwóch komisarzy odpowiedzialnych za politykę zagraniczną i energetykę o podjęcie bardzo proaktywnej roli w tej dziedzinie.
Mr President of the Commission, when your Commission was formed, we asked the two Commissioners with responsibility for external relations and energy to take a very pro-active role in this area.
Niemiecka Agencja Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ("GIZ")) jest w trakcie tworzenia projektu w dziedzinie kontroli broni konwencjonalnej w Libii.
The German Agency for International Cooperation, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ("GIZ"), is in the process of establishing a project on conventional arms control in Libya.
być konsultowane w trakcie tworzenia polityki na szczeblu krajowym, zgodnie z zasadami demokratycznymi;
be consulted during the policy making process at country level according to democratic principles;

Wyniki: 34. Pasujących: 34. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Zasugeruj przykład