A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "w zakresie" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
extent [n]
as regards
within the range
requirements
regarding
concerning
activities
services
reporting
as far
within the scope
over
towards
enforcement
arrangements
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Panna Holloway przewodniczy badaniom w zakresie ukrytych zdolności nadludzkich.
Miss Holloway is our leading researcher in the area of latent superhuman abilities.
Prowadził zaawansowane badania w zakresie genetyki.
He was doing really advanced work on gene mapping.
Poruszają się w zakresie swojej władzy przeszukując remizę.
They are well within their authority to search firehouse property.
Szczególną rolę przepisy dyrektywy powinny spełnić w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji online.
The provisions of the directive should play a particular role in matters relating to all types of online transaction.
W ostatnich latach dokonano postępu w zakresie szczepień zwierząt.
Over recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.
Prezydencja węgierska rozpoczęła swoje półrocze z wielkimi ambicjami w zakresie polityki energetycznej.
The Hungarian Presidency began this half-year with great ambitions in the area of energy policy.
Porozumienie wpłynie na intensyfikację światowego handlu, szczególnie w zakresie usług.
The agreement will intensify world trade, especially in the field of services.
Zaangażowane podmioty winny być szkolone w zakresie skutecznego zarządzania kryzysem.
The parties involved must be trained in effective crisis management using simulation exercises.
Plany w zakresie akcjonariatu pracowniczego emitenta.
Schemes for involving the staff in the capital of the issuer.
Bardzo jest niepokojąca niechęć Rady do współpracy z Parlamentem w zakresie absolutorium.
The Council's reluctance to cooperate with Parliament as far as the discharge is concerned is extremely alarming.
Służba Audytu Wewnętrznego Agencji stwierdziła szczególnie poważne niedociągnięcia w zakresie oceny leków.
The Agency's Internal Audit Service found particularly serious shortcomings in the area of medicine evaluation.
Był błyskotliwym naukowcem w zakresie matematyki, już jako nastolatek.
He was a brilliant scientist at the frontiers of mathematics, even as a teenager.
Konsolidację piętnastu istniejących dyrektyw w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych.
Consolidate fifteen existing Directives in the field of the recognition of professional qualifications.
Osoba prowadząca działalność pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń musi posiadać zezwolenie.
A person executing activities of the insurance intermediation must possess a licence.
Jest warunkiem zawieszającym dla zobowiązania w zakresie danego podatku.
It is a condition precedent for liability to the tax in question.
Naprawiono wykryte niedociągnięcia w zakresie odpowiedzialności przewoźników, przeprowadzania kontroli granicznych i szkoleń.
Detected shortcomings regarding carriers' liability, performance of border checks and training have been remedied.
Wstęp do opieki w zakresie medycyny i chirurgii.
Initiation into care in the field of medicine and surgery.
Wprowadzenie dodatkowych wymogów w zakresie sprawozdawczości powinno być poprzedzone oceną wykonalności.
The introduction of additional reporting requirements should be preceded by a feasibility assessment.
Ponadto Komisja zaproponowała wzmocnienie obecnych wymogów w zakresie inspekcji.
Furthermore the Commission proposed to strengthen the existing requirements in relation to inspections.
Rządy ponoszą również kluczową odpowiedzialność w zakresie upowszechniania informacji.
Governments also have a fundamental responsibility in terms of providing information.

Wyniki: 48211. Pasujących: 48211. Czas odpowiedzi: 304 ms.

Zasugeruj przykład