A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "wolne" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Zobacz także: wolne miejsce wolne miejsca
Tłumaczenia
free
spare
day off
time off
slow
vacant
available
open
empty
freedom
holiday
a break
freely
personal day
a leave of absence
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Wszyscy mieli wolne albo byli zajęci wyborami.
All had free or were preoccupied with the election.
Podejrzewam, że wolne i uczciwe referendum jest niemożliwe.
I suspect that a free and fair referendum in not on the cards.
Dodatkowo potwierdzają znaczne wolne moce produkcyjne istniejącą w grupie Interpipe.
This is further confirmed by the significant spare capacity existing at the Interpipe Group.
Maksymalne dostępne wolne moce wynoszą 1500-3500 ton.
The maximum available spare capacity is in the range 1500-3500 tonnes.
Masz wolne, zadzwoń w poniedziałek.
It's your day off, call him Monday.
Kazałem mu wziąć wolne do jutra.
I'm going to let him taking day off from tomorrow.
Wzięłaś wczoraj wolne ponieważ byłaś w złym humorze.
You took a day off yesterday because you were in a bad mood.
Powiadomię jego dowódcę, że wziął wolne.
I'll call his C.O., have him put him down for a day off.
Gdy Eckhart otworzył bagażnik, Caldrone miał wolne ręce.
So when Eckhart opened this trunk, Caldrone had free hands.
Jest ulicznym sprzedawcą biżuterii więc ma wolne noce.
He's a sidewalk jewelry salesman so he has free nights.
Po ostatnich aresztowaniach, Springfield jest wolne do zbrodni.
With this latest arrest, Springfield is now free of crime.
Nie są wolne od emocjonalnych reperkusji.
They're not free from emotional repercussions, you know.
Od dziś akta doktora Rainey będą wolne od policyjnej ochrony.
As of tonight, Dr. Rainey's files will be free of police protection.
Mam wolne i spędzam czas z kolegami.
This is my day off and I'm having good time with my buddies.
Terytorium AR-4 w Argentynie jest wolne od pryszczycy bez szczepienia.
The territory of AR-4 in Argentina is free from foot-and-mouth disease without vaccination.
Margines wypłacalności muszą stanowić aktywa wolne od wszelkich przewidywalnych zobowiązań.
The solvency margin must be represented by assets free of any foreseeable liabilities.
Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń.
The arts and scientific research shall be free of constraint.
Bo masz wolne, gdy kogoś kropniesz.
Well, that's 'cause you get a day off after you kill somebody.
Pierwsze rzekomo wolne wybory jesienią bieżącego roku to całkowita farsa.
The first, allegedly free, elections in the autumn of this year are a total farce.
Takie wolne środki są zazwyczaj niedostępne na rynku.
Such free funds are usually not available on the market.

Wyniki: 3850. Pasujących: 3850. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Zasugeruj przykład
masz wolne (83)