Regístrese Ayuda
es ···
Traducción Diccionario Context Conjugación
Únase a Reverso
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares.
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales.

Traducción de "aplazar" en polaco

odroczyć
przełożyć
opóźnić
przesunąć
odłożyć
odkładać
opóźniania
odroczenie
odroczenia
przesunięcie
odroczeniu
opóźnienie
odroczeniem
odłożenie
odłożenia

Sugerencias

Tendré que aplazar un año, vivir en un autobús.
Będę musiała odroczyć rok, żyć w autobusie.
Los Estados miembros pueden limitar o aplazar el ejercicio de ese derecho por razones imperiosas o necesidades prácticas proporcionadas.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć lub odroczyć korzystanie z tego prawa z uwagi na nadrzędny interes lub proporcjonalne wymogi operacyjne.
Uh, me llamó Henry porque teníamos una cita esta tarde que obviamente tuvo que aplazar.
Henry do mnie zadzwonił, ponieważ byliśmy umówieni dziś po południu, a on z wiadomych przyczyn musiał to przełożyć.
Quería disculparme por haber tenido que aplazar la entrevista.
Chciałam przeprosić za to, że musiałam przełożyć rozmowę.
Es necesario aplazar la clasificación de la mantequilla si la temperatura está fuera del margen recomendado.
Jeżeli temperatura jest poza zalecanym zakresem, stopniowanie masła należy przełożyć na inny termin.
No se puede aplazar la aceptación hasta que haya sido aceptada.
Nie możesz odroczyć przyjęcia, zanim nie zostaniesz przyjęty.
Podría aplazar la reunión, averiguar qué les han preguntado a los otros antes de acudir.
Mógłbym przełożyć spotkanie, dowiedzieć się, o co pytali tych przede mną.
Al mismo tiempo, si la solicitud interfiere con un procedimiento nacional, el Estado requerido puede aplazar la ejecución.
Ponadto, jeżeli odpowiedź na wniosek koliduje z trwającym postępowaniem, państwo wezwane może odroczyć wykonanie.
Los Estados miembros podrán aplazar la ejecución de una decisión de retorno durante un período oportuno de tiempo, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto.
Państwa Członkowskie mogą odroczyć wykonanie decyzji o powrocie imigranta na czas, jaki uznają za stosowny, uwzględniając znaczące dla poszczególnych przypadków okoliczności.
Es como aplazar su ejecución hasta que los mate el implante.
Bardziej jak wstrzymanie egzekucji do czasu aż implant ich zabije.
Casi nadie sabe aplazar el placer.
Większość mężczyzn nie wie, jak przyjąć wdzięczność.
No puede volver a aplazar la reunión.
Nie może pan dłużej odkładać spotkania.
Volvemos a la CIA para aplazar las sospechas de Lindsey.
My wrócimy do CIA, aby uwolnić Lindseya od podejrzeń, że mamy kontakt z Sydney.
Solo deseo aplazar la fecha de enrolamiento.
Chcę po prostu odłożyć datę poboru.
Yo no puedo aplazar la ejecución.
Cóż, nie mogę im załatwić odroczenia.
Quizás deberíamos aplazar esa cena con Matt y Maya para el próximo fin de semana.
Może powinniśmy przesunąć tą kolację z Mattem i Mayą na następny weekend.
Podemos aplazar el tratamiento sin matarlo.
Możemy wstrzymać leczenie jednocześnie go nie zabijając.
Tengo que aplazar eso al menos hasta mañana.
Ja, ja muszę zdobyć do jutra te listy, bo...
Con la menor parte de tecnología puedo aplazar el ejército de zumbidos.
Mając minimum sprzętu mogę odbudować całą armię.
Iba a meter una petición para aplazar la ejecución.
Właśnie miałem przedłożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji.
No se han encontrado resultados para esta acepción.

Resultados: 395. Exactos: 395. Tiempo de respuesta: 92 ms.

Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Más

Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Desarrollado por Prompsit Language Engineering para Softissimo