A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "in plaats van" in English

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
instead of [prep.]
in place of [prep.]
as opposed to [prep.]
rather than
in lieu of
far from
in the place of [adv.]
replace
over
replaced by
Other translations
Suggestions
En in plaats van Nora heb ik jou.
There's 30 armed guards here, and instead of Nora, I got you.
Mensen met gebreken in plaats van snufjes.
A bunch of flawed human beings instead of all that gadgetry.
De ambassadeur zal in plaats van zijn ondergeschikte vechten.
The ambassador has decided to fight in place of his underling.
Gelukkig in plaats van verdrietig, hoopvol in plaats van deprimerend.
You know, happy as opposed to sad. Hopeful as opposed to depressing.
Maar in plaats van brandstof gebruiken we atoomsplitsing.
But instead of burning fuel to generate heat, we use nuclear fission.
Alsof hij aanvalt in plaats van wegrent.
It's as if he's charging instead of running away.
Dan verbranden spieren suiker in plaats van zuurstof.
It arises if the muscles and cells burn sugar instead of oxygen.
Spaties in plaats van tabs invoegen.
Whether gedit should insert spaces instead of tabs.
En in plaats van andermans hand...
- And instead of the hand of another...
Dat is bekrompen belangenpolitiek in plaats van staatsmanschap.
This is the politics of small-minded self-interest instead of statesmanship.
Dit is noodzakelijk voor preventie vooraf in plaats van interventiemaatregelen.
This is necessary for ex ante prevention instead of only intervention measures.
Hierin moeten de betreffende lidstaten verandering brengen in plaats van te klagen over administratieve lasten.
In this regard, the Member States concerned must bring about change instead of complaining about the administrative burden.
Hiermee vergroten we het integratieprobleem in plaats van het op te lossen.
This would increase the problem of integration instead of solving it.
Klokkenluiders verliezen hun baan in plaats van te worden geprezen.
Whistle-blowers lose their jobs instead of receiving praise.
Ten eerste willen wij echt drie in plaats van vijf risicocategorieën zien.
The first is that we really want to see three instead of five risk categories.
Elf uur nachtelijke rust in plaats van twaalf is meer dan voldoende.
Eleven hours of sleep at night, instead of twelve, is more than enough.
Zo hebben we visie in plaats van maatregelen.
Instead of delivery we have vision.
Integendeel, wij moeten hen stimuleren in plaats van ontmoedigen.
On the contrary, we must encourage instead of discourage them.
De kloof wordt dieper in plaats van omgekeerd.
The gulf becomes deeper instead of the other way round.
Succes leidt tot tevreden, enthousiaste tieners in plaats van teleurgestelde herrieschoppers.
It means satisfied, enthusiastic teenagers instead of discouraged troublemakers.

Results: 17878. Exact: 17878. Elapsed time: 452 ms.

Suggest an example