A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "toe" in English

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
apply [v.]
add [v.]
see [v.]
go
matter
now
going
up
ready [adj.]
increased [adj.]
increasing [adj.]
allowed [adj.]
closed [adj.]
then
let
grant
Other translations
Suggestions
tot nu toe (+10k)
toe dat (+10k)
toe te passen (8690)
af en toe (5315)
erop toe (5280)
toe te zien (2992)
toe te voegen (2762)
toe te staan (2569)
toe te kennen (2349)
Sta mij toe om hieraan een paar politieke beoordelingen toe te voegen.
I would like to add one or two political assessments, if I may.
Wij juichen de invoering van milieuvriendelijker visserijmethoden toe.
We welcome the introduction of more environmentally friendly fishing methods.
Tegelijk neemt de werkloosheid almaar toe.
At the same time, unemployment is constantly rising.
Wij willen toe naar meer verantwoordelijkheid.
We want to work towards a culture of greater accountability.
De betekenis van kernenergie neemt daarom voortdurend toe.
The importance of nuclear energy is increasing constantly, for this very reason.
De vrouwen- en kinderhandel neemt schrikbarend toe.
The trade in women and children is increasing at an alarming rate.
Deze hervorming zal daar zonder twijfel sterk toe bijdragen.
This reform will undoubtedly help to achieve this goal in a way that is not to be underestimated.
Alleen de economische en sociale dumping neemt toe.
It is only economic and social dumping that will increase.
Daardoor neemt onze politieke verantwoordelijkheid evenwel ook toe.
But this means that our political responsibility is also growing.
Nu is daar opnieuw aanleiding toe.
Now, there is cause to do so again.
Deze populaties worden goed beheerd en nemen toe.
These populations are managed well and their numbers are increasing.
Handelsvorderingen en handelsschulden behoren hier niet toe.
They do not include trade receivables or trade payables.
Bijgevolg werd besloten deze onderneming geen individuele behandeling toe te staan.
Consequently, it was decided not to grant individual treatment to that company.
INSPIRE draagt daar wezenlijk toe bij.
INSPIRE is making an essential contribution to this.
Niemand vertrouwt me ooit iets toe.
Nobody's ever trusted me with anything before.
- Het doet er niet langer toe.
It doesn't matter anymore, because these trials... ...they're purifying me.
De bevoegde autoriteit kent een erkenningsnummer toe aan elk erkend verzamelcentrum.
The competent authority shall issue an approval number to each approved assembly centre.
De lidstaten zenden de gegevens elektronisch toe.
Member States shall make the information available in an electronic format.
Naar buiten toe was de bijzondere reserve onbeperkt aansprakelijk.
Externally, liability in respect of the special reserve is unlimited.
Zij passen die bepalingen uiterlijk 12.12.2007 toe.
They shall apply those measures by 12 December 2007.

Results: 97785. Exact: 97785. Elapsed time: 767 ms.

Suggest an example
tot nu toe (+10k)
toe dat (+10k)
toe te passen (8690)
af en toe (5315)
erop toe (5280)
toe te zien (2992)
toe te voegen (2762)
toe te staan (2569)
toe te kennen (2349)