A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "stubble" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
stoppels
chaumes
stoppelbaard [nm.]
riet [n.]
stoppelbaardje
Other translations
I don't get any stubble or anything.
Ik heb geen stoppels of iets te krijgen.
The next morning I shaved his stubble.
De volgende ochtend heb ik z'n stoppels geschoren.
The high stubble is also home to high mountain pasture buildings at higher altitude than permanent habitats, known as jas or jasseries, which testify to the pastoral activity associated with the traditional production of this cheese,
In de hautes chaumes zijn ook de jas of jasseries (hogergelegen boerderijen die bij het weiden in het hooggebergte worden gebruikt) gevestigd die getuigen van de beweidingactiviteit waarmee de voorvaderlijke fourmebereiding gepaard ging.
the historic area of origin of the product, formed by the high stubble fields (Hautes Chaumes du Forez) at the top of the Forez mountains, within the departments of the Loire and Puy de Dôme.
het historische oorsprongsgebied van het product, dat wordt gevormd door les hautes chaumes du Forez, op het hoogste deel van de Monts du Forez, waar de departementen Loire en Puy de Dôme samenkomen.
I've never kissed stubble before.
Ik heb nog nooit iemand met een stoppelbaard gekust.
Cragged salt like a sailor's stubble!
Verweerd zout, gelijk een stoppelbaard.
You can't even kiss me good night without slicing me with your stubble.
Je kunt me nog niet eens een slaapwel kus geven zonder me te snijden met je stoppels.
That's a mustache and some stubble.
Dat is een snor met wat stoppels.
My "r" key is jammed with stubble.
Mijn "r" toets zit vast met stoppels.
He has a little more stubble than usual.
Hij heeft een beetje meer stoppels als normaal.
Your stubble grows in different directions.
Je stoppels groeien alle kanten op.
Identical, to Ben Franklin's stubble.
Identiek, tot aan Ben Franklin's stoppels.
- Some plantation... is burning the stubble of a field.
- Een plantage verbrandt de stoppels.
Well... Walter Clancy didn't mind stubble.
Walter Clancy had geen hekel aan stoppels.
You have a lot less stubble in person.
Hallo, u heeft minder stoppels in 't echt.
Arable land covered with the plant residues and stubble of the previous crop season during winter.
Bouwland dat tijdens de winter bedekt wordt met plantenresten en stoppels van het vorige teeltseizoen.
I found this scalp razor while I was processing the crime scene and the hairs from it were uniformly short, like stubble.
Ik vond dit scheerapparaat toen ik de plaats delict onderzocht en de haren erop waren even kort, als stoppels.
You could touch his stubble, if you want.
Je mag zijn stoppels aanraken, als je wilt.
The arrangement of Gaspar's stubble, for example, is quite peculiar.
De schikking van Gaspar's stoppels bijvoorbeeld, is tamelijk eigenaardig
Instead of fields of wheat, we got stubble rotting in the dust.
In plaats van tarwevelden hebben we rottende stoppels in de aarde.

Results: 64. Exact: 64. Elapsed time: 74 ms.

Suggest an example