A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "stubble" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
stoppelbaard [nm]
riet [n]
stoppels
chaumes
stoppelbaardje
Other translations
I've never kissed stubble before.
Ik heb nog nooit iemand met een stoppelbaard gekust.
Cragged salt like a sailor's stubble!
Verweerd zout, gelijk een stoppelbaard.
According to the circular, the burning of stubble is discouraged (and prohibited inside Natura 2000 areas) in favour of grazing as an alternative means of eliminating arable residues.
In dezelfde circulaire wordt het verbranden van riet ontmoedigd (binnen de grenzen van Natura 2000 is dat verboden) en wordt als een vorm van alternatief beheer het laten afgrazen van restanten van landbouwgewassen aangemoedigd.
Has the Commission received information from the Greek authorities concerning their investigations into illegal spraying in this area and the extent to which stubble is being burned and, if so, what have been their findings? 2.
Is zij door de Griekse autoriteiten op de hoogte gesteld van het uitvoeren van een onderzoek naar illegale besproeiing in dit gebied en over de omvang van het verschijnsel van het verbranden van riet, en zo ja, wat waren de resultaten daarvan? 2.
Well... Walter Clancy didn't mind stubble.
Walter Clancy had geen hekel aan stoppels.
The next morning I shaved his stubble.
De volgende ochtend heb ik z'n stoppels geschoren.
Identical, to Ben Franklin's stubble.
Identiek, tot aan Ben Franklin's stoppels.
You have a lot less stubble in person.
Hallo, u heeft minder stoppels in 't echt.
- Some plantation... is burning the stubble of a field.
- Een plantage verbrandt de stoppels.
I don't get any stubble or anything.
Ik heb geen stoppels of iets te krijgen.
My "r" key is jammed with stubble.
Mijn "r" toets zit vast met stoppels.
You can't even kiss me good night without slicing me with your stubble.
Je kunt me nog niet eens een slaapwel kus geven zonder me te snijden met je stoppels.
He has a little more stubble than usual.
Hij heeft een beetje meer stoppels als normaal.
Your stubble grows in different directions.
Je stoppels groeien alle kanten op.
That's a mustache and some stubble.
Dat is een snor met wat stoppels.
Arable land covered with the plant residues and stubble of the previous crop season during winter.
Bouwland dat tijdens de winter bedekt wordt met plantenresten en stoppels van het vorige teeltseizoen.
Instead of fields of wheat, we got stubble rotting in the dust.
In plaats van tarwevelden hebben we rottende stoppels in de aarde.
A typewriter wrapped in an enigma wrapped in stubble.
Een typemachine verpakt in een mysterie van stoppels.
I don't get any stubble, just some stuff.
Ik krijg geen stoppels of niets.
The back of my neck is sore from your chin stubble.
M'n nek doet zeer door je stoppels.

Results: 64. Exact: 64. Elapsed time: 48 ms.

Suggest an example