Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "hunch" in Polish

przeczucie
garb
domysły
przeczuciem przeczuciu
powodu przeczucia
podstawie przeczucia
przeczuciach
Looks as though your hunch was right.
Wygląda na to, że twoje przeczucie miało rację.
I was trying to prove your hunch... connecting him to Pezuela.
Starałem się potwierdzić pańskie przeczucie... łącząc go z Pezuelą.
I have a hunch that these cases are related.
Mam przeczucie, że te sprawy są ze sobą powiązane.
I have this weird hunch he might be high.
Mam dziwne przeczucie, że jest na haju.
Better than a hunch you know her.
Mam przeczucie, że ją znasz.
I don't know how to justify a hunch.
Nie wiem, jak usprawiedliwić przeczucie.
Dunham, it was just a hunch.
Dunham, to było tylko przeczucie.
I had a hunch but now it's certain.
Miałem przeczucie, ale teraz jestem pewien.
Just a hunch, but it's not to be underestimated.
To tylko przeczucie, ale nie mogę go zlekceważyć.
But I wanted to try it because I had a hunch.
Ale chciałem spróbować, bo miałem przeczucie.
It's the only hunch we've got.
To jedyne przeczucie, jakie mamy.
I was following a hunch, and Chuck was simply being a good partner.
Miałam przeczucie a Chuck był jedynie dobrym partnerem.
Well, your hunch was right on the nose, Nancy.
Twoje przeczucie było bezbłędne, Nancy.
I won't risk American lives on a hunch.
Nie zaryzykuję życiem rodaków przez przeczucie.
I'm going to play a hunch here.
Ale mam zamiar grać przeczucie tutaj.
So you do not want to be questioning their loyalty on a hunch.
Nie chcesz kwestionować ich lojalności w oparciu o przeczucie.
I have a hunch he'll want me alive.
Mam przeczucie, że chce mnie żywego.
Coroner says your hunch about the weapon was right.
Koroner twierdzi, że twoje przeczucie co do rodzaju broni jest słuszne.
I have a hunch that plane has something for me.
Mam przeczucie, że w tym samolocie było coś dla mnie.
I have a hunch that's worth coming back for.
Mam przeczucie, że warto będzie.
No results found for this meaning.

Results: 570. Exact: 570. Elapsed time: 70 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo