Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "landmark" in Polish

przełomowy
rozpoznawczy
punkt orientacyjny
kamieniem milowym
kamień milowy
zabytku
punktu orientacyjnego
punkt zwrotny
orientacyjnym
Landmark
zabytek
przełomową
przełomowym
przełomowych
przełomowe
Well, this... this place is a New York landmark.
To... jest znak rozpoznawczy Nowego Jorku.
It's been a London landmark for over a hundred years, but after a rise in fatalities the bridge in Holborn is gaining a reputation for copycat incidents.
To był punkt rozpoznawczy londynu przez ponad 100 lat, Ale po wzroście zgonów most w Holborn zdobył reputację miejsca wypadków.
Something that was built, any kind of a landmark.
Coś co zostalo zbudowane, jakikolwiek punkt orientacyjny.
It could be a landmark at their hiding place.
To może być jakiś punkt orientacyjny, oznaczający kryjówkę.
Well, the city wants to declare the building a landmark.
Miasto chce uznać budynek za punkt orientacyjny.
We'll use that fire on top of the hill as a landmark.
Wyznaczmy sobie ten ogień na wzgórzu jako punkt orientacyjny.
Write down the coordinates: square 40... 60, height 115, landmark - the house.
Zapisujcie koordynaty: kwadrat 40... 60, wysokość 115, punkt orientacyjny - dworek.
Your next birthday will be quite a landmark.
Twoje następne urodziny będą kamieniem milowym.
Jake, this intersection's a good landmark.
Jake, to skrzyżowanie ma dobre położenie.
Your death will stand as a landmark...
Co? Twoja śmierć będzie monumentem...
Tommy Gunn was an essential member of several landmark bands.
Tommy Gunn był czołowym członkiem kilku wielkich zespołów muzycznych.
Even in a period replete with developments of climactic significance... the parley is a major landmark.
Nawet w okresie pełnym wydarzeń o przełomowym znaczeniu rokowania są punktem zwrotnym.
My store is a landmark in New Rochelle.
Mój sklep jest bardzo znany i poważany.
Today may be a landmark in sports history.
Może to być kamień milowy w historii sportu.
Need to focus on a landmark.
Musisz się skupić na jakimś punkcie orientacyjnym.
According to city records, it was declared a landmark.
Według danych z archiwum miejskiego, został uznany za zabytek.
A landmark in more ways than one.
Jest to symboliczny budynek i to w wielu znaczeniach.
The tape that'll prove this neighborhood is a historic landmark and can never be destroyed.
Taśmę, która udowodni, że ta dzielnica jest zabytkiem historycznym i nie może zostać zniszczona.
We're talking a national landmark here.
Mówimy o tutejszym narodowym punkcie orientacyjnym.
What? But he was a Wisconsin landmark.
Przecież był jakby słupem granicznym Wisconsin.
No results found for this meaning.

Results: 209. Exact: 209. Elapsed time: 74 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo