Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "dwukrotnie" in English

Search dwukrotnie in: Web Images Dictionary
twice
double
twofold
two times
duplicate
on two occasions
2-fold
two-fold
doubled
double-click
double-checked
doubling

Suggestions

W międzyczasie jednak negocjacje zawiodły dwukrotnie.
In the meantime, however, the negotiations have failed twice.
Zostałem dwukrotnie zaproszony na obiad do Rosings Park.
I have been invited twice to dine at Rosings Park.
Wartość na ulicy byłaby dwukrotnie wyższa.
So, the street value would be double that.
Ale kiedy mówię Zespół, Wezmę dwukrotnie.
But when I tell the team, I'll get double.
W okresie badanym wielkość przywozu z Pakistanu wzrosła dwukrotnie.
The volume of imports from Pakistan increased twofold in the period considered.
To dwukrotnie przekroczony limit nawet dla dorosłego.
That's twice the legal limit for an adult.
Imperium dwukrotnie większym niż te Aleksandra Wielkiego.
An empire twice the size of Alexander the Great.
Przed jej śmiercią była dwukrotnie aresztowana za handel heroiną.
Well, before her death, she was arrested twice for dealing heroin.
Moi chłopcy pomyśleliby, że zawsze strzelasz dwukrotnie.
My boys would have taught you always to shoot twice.
Jest lżejsze, tańsze i dwukrotnie wytrzymalsze.
They're lighter, cheaper and have twice the tensile strength.
Widziałem Shanie Twain dwukrotnie kiedy mieszkałem w Londynie.
I saw Shania twain twice when I was living in London.
Pamiętajmy, że dwukrotnie zemdlał na widok Django.
Remember, this guy had fainted twice... when he was face-to-face with Django in Europe.
Mialam szczescie poczuc to dwukrotnie przy tobie.
I was lucky to feel it twice with you.
Już dwukrotnie użyliście wewnętrznych skanerów do namierzania źródła promieniowania wewnątrz stacji.
I saw that twice before... you've used the internal scanners to pinpoint a radiation source... inside Babylon 5.
Był w moim umyśle dwukrotnie dzisiaj.
He's been in my mind twice today.
Ostatnia kopalnia, okrążyliśmy ją dwukrotnie.
Last mine, we've circled it twice.
Finałowy numer kaskaderski Jackie wykonał dwukrotnie.
The final stunt caused even Jackie himself to think twice.
Pete wypadł ze swojego okna dwukrotnie.
Pete fell out of his bedroom window twice.
Ale jeśli zechce, niebezpieczeństwo wzrośnie dwukrotnie.
But if he ever does, the danger is twice as great.
Właściwie Cukiernik miał możliwość... dwukrotnie.
In fact, the pie maker had... twice.
No results found for this meaning.

Results: 1690. Exact: 1690. Elapsed time: 66 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo