Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "potrzeba" in English

See also: istnieje potrzeba
Search potrzeba in: Web Images Dictionary

Suggestions

Żadna potrzeba pozbycia się tych linków.
No need to get rid of these links.
Nadal potrzeba nam czwartego do gry.
We still need a fourth player for our card game.
Nie zawsze potrzeba słów, aby rozmawiać.
We don't always need words to speak to one another.
Niczego nam nie potrzeba, dziękujemy.
We don't need anything, thank you.
Tego właśnie nam potrzeba, następnego ciasteczka.
That is just what we need, another biscuit.
I z tą miłością idzie potrzeba chronienia was.
And with that love comes this need to protect you.
Haust świeżego powietrza, tego ci potrzeba.
A deep breath of fresh air, that's what you need.
Wyraźna potrzeba wystąpiła, gdy reżim wzmógł przemoc wobec własnych obywateli.
The clear need was obvious when the regime stepped up the violence against its own people.
Dziękuję, ale nie potrzeba mi obrońcy.
Thank you, sir, but I don't need protection.
Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia zaleceń dotyczących zapobiegania klęskom.
There is an urgent need to introduce the recommendations relating to the prevention of disasters.
Istnieje ogromna potrzeba zredukowania biurokracji w rolnictwie.
There is a great need to reduce bureaucracy and red tape in farming.
Naquadah pompuje więcej energii niż potrzeba.
The naquadah's pumping out more than enough juice.
Do usunięcia takich brodawek potrzeba specjalisty.
You need a specialist to remove those kind of warts.
Nie potrzeba dużo byśmy cofnęli się do barbarzyńskich czasów.
It wouldn't take much to throw us right back into barbaric times.
Nie może, potrzeba mnóstwa kwalifikacji.
She can't, you need loads of qualifications.
A jeśli będzie potrzeba uczynimy całą planetę niebezpieczną dla Żydów.
And if we need to, we can make the whole planet unsafe for Jews.
Bo potrzeba mi gotówki na nową twarz.
Well, now that it's out, let's go shave you.
I czasami potrzeba zmian by to uczynić.
And sometimes you just have to realize when it's time to step aside.
By napić się kawy nie potrzeba szczęścia.
You don't have to bring your luck along for a cup of coffee.
Nie potrzeba powodu, miejsca i czułości.
Any season need no reason for some place and feeling fine.
No results found for this meaning.

Results: 8589. Exact: 8589. Elapsed time: 94 ms.

potrzebą 627

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo