Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "stała" in English

Search stała in: Web Images Dictionary

Suggestions

Ta którą kochałem również stała się częścią Lifestream.
One who I loved also became part of the Lifestream.
Bilety wyprzedano zanim drużyna stała się sławna.
The tickets sold out long before the team became popular.
Jego nienawiść do Kremla stała się całkowitą obsesją.
His hatred for the Kremlin has become a complete obsession.
Wasza muzyka stała się początkiem naszego całego społeczeństwa.
Wyld Stallyns' music has become the foundation of our whole society.
I ta stała to prędkość dźwięku.
And that constant is the speed of sound.
Jeśli grawitacja jest stała i uwzględnimy tę prędkość...
So if gravity is the constant, and we plug in these velocities...
Wiewiórka Willie stała się najlepszym przyjaciele Timothy'ego.
This squirrel named Willie became Timothy's best friend.
Jego twarz stała się... wiekową maską koncentracji.
And his face became this... ageless mask of concentration.
Dziś tragedia wielorybów oficjalnie stała się sprawą narodową.
Today the whales' plight officially became a national affair.
Jednak pewnego dnia Freya stała się sensacją.
But then one day Freya became a full-blown controversy.
Japonia natychmiast stała się częścią Amerykańskiego sojuszu przeciw komunizmowi.
[Ambrose] Japan immediately became part of the American Anti-Communist Alliance.
Ta cała rywalizacja stała się trochę dziecinna.
This whole rivalry thing has become a tad childish.
Cyfrowa sieć telefonii ruchomej stała się osiągalna i ogólnodostępna.
Access to digital mobile networks has become available and affordable for a large public.
W Tunezji sytuacja polityczna stała się nieco wyrazistsza.
In the case of Tunisia, the political situation has become a little clearer.
Ponadto, za sprawą traktatu Unia stała się pełnoprawnym uczestnikiem polityki międzynarodowej.
In addition, the Union has become, by means of the Treaty, a fully-fledged participant in international politics.
Różnica wieku faktycznie stała się problemem.
The age difference really has become a problem.
Kontrola lotu stała się Centrum Dowodzenia/pięćdziesiąt lat temu.
Launch Control became the Tactical Command Center 50 years ago.
Dzisiaj panna stała się prawdziwą księżniczką.
Tonight, the lady has become a true princess.
Ciotka Dori stała się moim opiekunem.
Aunt Dori became my guardian, and then she married David.
Według odczytów atmosfera wewnątrz pola stała się toksyczna.
According to these readings, the atmosphere inside the field has become toxic.
No results found for this meaning.

Results: 5109. Exact: 5109. Elapsed time: 64 ms.

stałą 1313
stalą 69

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo