Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "właśnie" in English

Search właśnie in: Web Images Dictionary

Suggestions

Pani Terrain właśnie otrzymała najwspanialszy podarunek.
Mrs. Terrain has just received that most wonderful of gifts.
Widzisz właśnie wspomniałeś imię mojej córki.
You just mentioned my daughter's name. I'm sorry.
Nie siekam moich słów właśnie teraz ponieważ potrzebuję byś zrozumiał surowość sytuacji.
I'm not mincing my words right now because I need you to understand the severity of the situation.
Potrzebuję wziąć ciebie aż do chirurgii właśnie teraz.
I need to take you up to surgery right now.
Branża lotnicza jest właśnie taką dziedziną.
The aeronautical sector is an example of just such an area.
Wieża właśnie odebrała syganał telefonu Jake'a.
A tower on canal just picked up Jake's cell signal.
Emily, właśnie rozpoczynaliśmy prywatne spotkanie.
Emily, we were just about to start a private meeting.
Ojciec właśnie odebrał telefon od prokuratora.
Your father just got off the phone with the district attorney.
Za minutę się przekonamy, właśnie je wymyślam...
Well, we'll see in a minute. I'm just making them up now.
Byłem właśnie w pokoju badań zostałem przypięty panie...
I was just in the MRI room I was strapped down mister...
Pamiętajcie, właśnie poznaliście nową koleżankę.
Remember, you've just made a new friend.
Dwóch piratów właśnie zniosło jakąś młodą dziewczynę do piwnicy.
2 pirates just took a young lady down to the cellar.
To jest właśnie zwykły głos. zwykłem zaśpiewać trochę.
It's just an ordinary voice. I used to sing a little.
Na przykład, ja właśnie skłamałem odnośnie Malarii Missouri.
For example, I just lied to him about missouri malaria.
Potrzebuję byś myślał o sobie właśnie teraz.
I need you to think about yourself right now.
Staruszek właśnie zjawił się na basenie.
The old man just showed up at the pool.
Rozkaz, uzbroić się właśnie teraz.
Tell them to arm those FAEs, and I mean right now.
Prezydent właśnie poinformował agentów, że się spóźni.
The President just notified Secret Service he's going to be delayed.
Wpiszesz imię dziewczyny na moim zaproszeniu, właśnie teraz.
You will write the girl's name on my invitation card right now.
Wiesz, właśnie tłumaczyłam... Siadaj.
Well, I was just explaining:Sit down.
No results found for this meaning.

Results: 64806. Exact: 64806. Elapsed time: 111 ms.

własnie 780
wlasnie 660

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo