Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "wskaźnik" in English

Search wskaźnik in: Web Images Dictionary

Suggestions

Jednak wskaźnik wykorzystania ryb dennych jest znacznie gorszy.
However, the utilisation rate for the demersals is much worse.
Dalsze doprecyzowanie przepisów dotyczących polityki spójności i uproszczenie procedur wpłynie pozytywnie na wskaźnik wykonania programów.
Further clarification of the regulations on cohesion policy and simplification of the procedures will have a positive influence on the programmes' implementation rate.
Jednocześnie publikowany jest odrębny wskaźnik stóp procentowych dla Estonii.
Simultaneously, a separate interest rate indicator for Estonia is published.
Dla pierwszego okresu odniesienia wskaźnik ten jest monitorowany przez Komisję.
For the first reference period, this indicator shall be monitored by the Commission.
Zamieńmy ten wskaźnik na następne 5,000.
Let's flip that ratio for the next 5,000.
W niniejszej tabeli wskaźnik wypłacalności obliczono jako wolny kapitał/pasywa ogółem.
In this table, the solvency ratio is calculated as free capital/total liabilities.
Reprezentatywne artykuły są wskazane przez wskaźnik reprezentatywności.
The representative items will be indicated by a representativity indicator.
Ten wskaźnik powinien obejmować wyłącznie oddziały instytucji kredytowych.
This indicator must only include branches that belong to CIs.
Stanowi ona dla obywateli Europy widoczny, wymierny wskaźnik solidarności.
It provides European citizens with a visible, quantifiable indicator of solidarity.
W planie restrukturyzacji wykorzystuje się wskaźnik wypłacalności.
The restructuring plan uses the term 'Solvency Ratio'.
Instytucje obliczają wskaźnik dźwigni w sprawozdawczym dniu odniesienia.
Institutions shall calculate the leverage ratio at the reporting reference date.
Sygnał ostrzegawczy powinien informować, że wskaźnik jest włączony.
A warning signal shall indicate that the indicator is switched on.
Ponieważ dla Bułgarii ten wskaźnik jest zbyt wysoki.
Because for a country like Bulgaria this indicator is too high.
Najwyższy na świecie wskaźnik śmiertelności niemowląt wydawał się obniżać.
The highest child mortality rate in the world seemed to be improving.
Zdaniem Komisji musi jednak istnieć wskaźnik referencyjny.
For the Commission, however, there must be a reference indicator.
Niski puls to prawdziwy wskaźnik dotyczący zdolności do przemocy.
A low heart rate is a true indicator of one's capacity for violence.
Ma 30-40% wskaźnik powodzenia ze swoją terapią genową.
He's got a thirty to forty percent success rate with gene therapy.
Twój wskaźnik płodności też nie jest zbyt wysoki.
Your fertility rate isn't very high either.
Mój wskaźnik aresztowań nie jest zbyt duży ostatnio.
My arrest rate isn't great lately.
Do tego czasu, masz ten imponujący wskaźnik skuteczności.
And until then, you do have that pretty impressive kill ratio.
No results found for this meaning.

Results: 3356. Exact: 3356. Elapsed time: 84 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo