Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "wyroby" in English

Search wyroby in: Web Images Dictionary
products articles devices goods product
manufactures
textiles confectionery
glassware
spirits
saddlery
ware
OCS
hosiery
Builders

Suggestions

79
51
36
W szczególności należy promować wyroby lokalne i regionalne.
In particular, local and regional products should be promoted.
Są dopuszczone przez władze państwowe do obrotu jako wyroby lecznicze.
Are authorised by a state authority to be marketed as medical products.
Przepis dotyczący informacji na temat handlu chemikaliami powinien więc także obejmować wyroby.
The provision on information on trade in chemicals therefore needs to also cover articles.
Należy zatem nałożyć surowsze ograniczenia na wyroby zawierające trójpodstawione związki cynoorganiczne.
More severe restrictions should therefore be imposed on articles containing tri-substituted organostannic compounds.
Należy zdefiniować wyroby medyczne objęte zakresem stosowania przedmiotowej dyrektywy.
It is necessary to define medical devices which are included in the scope of this Directive.
Do celów niniejszej dyrektywy wyposażenie jest traktowane jak wyroby medyczne na swoich własnych prawach.
For the purposes of this Directive, accessories shall be treated as medical devices in their own right.
Wszystkie trzy dziedziny działalności Stoczni Gdańsk stworzą popyt na wyroby Huty Częstochowa.
All three activities of Gdańsk Shipyard will create demand for Huta Częstochowa's products.
Po obróbce cieplnej wyroby mogły być wędzone.
Products may have been smoked after the heat treatment.
Ponieważ przepisów niniejszej dyrektywy nie stosuje się do żywic jonowymiennych, te materiały i wyroby zostaną objęte kolejną szczegółową dyrektywą.
Since the rules established in this Directive are not suitable for ion-exchange resins, these materials and articles will be covered by a subsequent specific Directive.
Kontyngenty taryfowe na wyroby aluminiowe pochodzące z Federalnej Republiki Jugosławii
Tariff quotas for aluminium products originating in the Federal Republic of Yugoslavia
Grupa towarowa "wyroby włókiennicze" obejmuje:
The product group "textile products" shall comprise:
Inteligentne materiały i wyroby nie mogą przekazywać informacji na temat stanu żywności, które mogłyby wprowadzać konsumentów w błąd.
Intelligent materials and articles shall not give information about the condition of the food which could mislead consumers.
Z zakresu klasy D wyłącza się wyroby przeznaczone do ochrony, objęte dyrektywą 89/686/EWG.
Articles designed for protective functions, covered by Directive 89/686/EEC, are excluded.
Obniżenie należności podatkowych jest przyznawane przedsiębiorstwom wytwarzającym wyroby wydawnicze [19].
The tax credit is granted to undertakings producing publishing products [19].
Ponadto podlegające subwencjonowaniu wydawnictwa w języku włoskim obejmują gazety codzienne, czasopisma, książki i wyroby multimedialne.
Further, the eligible publications in the Italian language include newspapers, magazines, periodicals, books and multimedia products.
W stosownych przypadkach wyroby powinny być rozpatrywane pod kątem ich docelowego zastosowania.
Products shall be considered in relation to their end-use application, where relevant.
innych materiałów mogących zanieczyścić wyżej wymienione wyroby.
other materials which may contaminate the articles mentioned above.
Od roku 2003 rynek Chin był głównym motorem bardzo znacznego wzrostu zapotrzebowania na wyroby ze stali.
Since 2003, China's market has been the key driver of the very important increase in the demand for steel products.
Jeżeli chodzi o wyroby importowane, przepisy te powinny przybrać formę wymogów dotyczących obowiązkowego etykietowania.
As regards imported products, those rules should take the form of mandatory labelling requirements.
Dlatego, w celu utrzymania pewności prawnej, Komisja musi dokonać oceny, które wyroby budowlane mogą zostać objęte tą definicją.
Therefore, an assessment by the Commission on which construction products that can be deemed to fall within this definition is needed in order to maintain legal certainty.
No results found for this meaning.

Results: 1908. Exact: 1908. Elapsed time: 108 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo