A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "shallow" in Nederlands

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Bekijk ook: shallow grave
Vertalingen
oppervlakkig [adj]
laag [adj/n]
lichtzinnig [adj]
ondiep
ondiepe
oppervlakkige
Andere vertalingen
Suggesties
I thought you said Magnolia was materialistic and shallow.
Ik dacht dat je zei dat Magnolia materialistisch en oppervlakkig was.
Just keep your face to the floor, shallow breaths.
Hou je gezicht op de vloer, oppervlakkig ademen.
You're still too shallow to fire the rocket booster.
U zit nog te laag voor de raketmotor.
A woman who was shallow and profane.
Een vrouw die lichtzinnig was en heidens.
I never realized how shallow and superficial you are.
Ik zie nu pas hoe oppervlakkig je bent.
I mean, it's so narcissistic and shallow.
Ik bedoel, het is zo narcistisch en oppervlakkig.
He's shallow, like us.
Hij is net zo oppervlakkig als wij.
Where I come from, all you get is shallow.
Waar ik woon, is alles oppervlakkig.
Absolutely. You see, I'm an incredibly shallow person myself.
Zie je, ik ben zelf een ongelooflijk oppervlakkig persoon.
Symptoms of overdose include: extreme drowsiness slow, shallow breathing If these occur, seek emergency medical help immediately.
Symptomen van een overdosis omvatten: extreme slaperigheid traag, oppervlakkig ademhalen Zoek onmiddellijk spoedeisende medische hulp als deze optreden.
- That doesn't make you shallow.
- Dat maakt je niet oppervlakkig.
Makes me feel so terribly shallow.
Maakt dat ik me zo oppervlakkig voel.
Technically good, but essentially shallow.
Technisch goed, maar in essentie oppervlakkig.
This may sound awful, but she's a little shallow.
Dit klinkt misschien vreselijk, maar ze is een beetje oppervlakkig.
I think I'm a little too shallow for you.
Ik ben geloof ik een beetje te oppervlakkig voor je.
- No, you're a deeply shallow man.
- Nee, jij bent oppervlakkig.
I talk about my work as shallow and meaningless.
Ik praat over mijn werk als oppervlakkig en betekenisloos.
Sometimes breathing is so shallow it's undetectable without instruments.
Soms is ademhaling zo oppervlakkig dat het onherkenbaar zonder apparaten.
Said that my resume was a little bit shallow.
Ze zeiden dat mijn CV een beetje oppervlakkig was.
A shallow, skirt-chasing egomaniac who's probably more lucky than good.
Hij is een oppervlakkig, flirtende egotripper die meer geluk heeft dan wijsheid.

Resultaten: 920. Exact: 920. Verstreken tijd: 61 ms.

Een voorbeeld voorstellen