Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "solde" in Nederlands

Zoek solde in: Definitie Synoniemen

Suggesties

167
145
soldé 144
118
87
Par conséquent, le solde à reporter devrait être défini.
Het over te dragen saldo dient daarom te worden vastgesteld.
Le solde restant dû pour ces programmes sera réglé à la clôture de la période de programmation.
Het uitstaande saldo voor deze programma's zal bij de afsluiting van de programmeringsperiode worden verrekend.
Le solde doit être couvert par LOT.
De rest moet door LOT worden betaald.
Le solde sera attribué selon l'expérience et les informations dont dispose l'État membre.
De rest wordt toegewezen volgens de ervaringen en gegevens waarover de Lid-Staat beschikt.
Le solde porte sur des demandes similaires provenant d'autres États membres.
De balans heeft betrekking op soortgelijke vorderingen van de lidstaten.
Le solde positif net est de 108 zones.
Dit komt neer op een positieve balans, met 108 zones.
Le solde est attribué aux membres au prorata de leurs contributions respectives.
Het saldo wordt aan de leden toegewezen pro rata hun respectieve bijdragen.
Les documents présentés tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel.
De ingediende documenten dienen als verzoek om betaling van het jaarlijkse saldo.
Un solde négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget.
Een eventueel negatief saldo wordt als uitgave opgenomen in de begroting.
Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.
Het positieve of negatieve resultaat wordt opgenomen in het saldo van het begrotingsjaar.
Les cautions sont libérées dès que le versement du solde est effectué.
De zekerheden worden vrijgegeven zodra het saldo is betaald.
L'entreprise doit donc rembourser immédiatement le solde restant dû de 31573 millions de lires.
Alenia moet het uitstaande saldo van de lening, ten bedrage van 31573 miljoen ITL, onmiddellijk terugbetalen.
Certificat de paiement du solde pour le
Verklaring met het oog op de uitbetaling van het saldo voor
De ce solde doivent néanmoins être déduits les montants de différentes pénalités.
Van dit saldo moeten evenwel de bedragen van de verschillende boeten worden afgetrokken.
- le solde, soit 567390168 euros, à la réserve supplémentaire.
-het saldo, 567390168 (vijfhonderdzeve nenzestig miljoen driehonderdnegentig duizend een honderdachtenzestig) wordt toe gevoegd aan de aanvullende reserve.
Autres recettes térêts de retard, ainsi que le solde de l'exercice précédent.
Overige ontvangsten niet-gebruikte communautaire steun, achterstandsrente en het saldo van het voorafgaande begrotingsjaar.
-clôture avec un solde négatif (déficit):cette situation est plus exceptionnelle.
-afsluiting met een negatief saldo (tekort): deze situatie is uitzonderlijker.
La valeur ajoutée constitue le solde du compte de production.
De toegevoegde waarde is het saldo van de productierekening.
Ce solde représente la rémunération de l'entrepreneur.
Dit saldo is de beloning voor ondernemerschap.
- le solde de 958901739 à la réserve supplémentaire.
- het saldo van 958901739 naar de aanvullende reserve.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3936. Exact: 3936. Verstreken tijd: 101 ms.

soldé 144

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo