A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "allereerst" in Engels

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Vertalingen
firstly [adv]
first of all [adv]
primarily [adv]
above all [adv]
initially [adv]
for starters [adv]
for one thing [adv]
foremost [adv]
start by
priority
in the first place [adv]
begin by
outset
primary
congratulate
Andere vertalingen
Suggesties
Ik wilde drie punten beklemtonen: allereerst mensenhandel en immigratie.
I would like to stress three points: firstly, trafficking and immigration.
De Italiaanse autoriteiten hebben allereerst uiteengezet op welke wijze SFIRS de meerderheidsaandeelhouder van Legler was geworden.
Firstly, the Italian authorities explained how SFIRS had become the majority shareholder in Legler.
Ik kom allereerst om vergeving vragen.
First of all, I come to ask forgiveness.
Meneer Agos... allereerst, hallo.
Mr. Agos... first of all, hello.
Deze visserijovereenkomsten dienen allereerst door de industrie zelf afgesloten te worden.
These fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.
Oke, allereerst natuurlijk de jurk.
Okay, first of all, obviously the dress.
Voorzitter, allereerst een puntje van parlementaire zelfkritiek.
Mr President, first of all a point of parliamentary self-criticism.
Ga allereerst terug naar waar de betovering plaats vond.
First of all, get back to where the spell originally took place.
Oké, allereerst, ik ben gek.
OK, first of all, I'm crazy sorry.
- Oké, allereerst, ik kan pas ingrijpen na 24 uren.
Okay, first of all, I can't file a report for 24 hours.
Zeg hem allereerst dat je niks steelt.
Tell him you're not stealing, first of all.
Miss Harris, allereerst, het spijt ons wat u hebt moeten doorstaan.
Miss Harris, first of all, we're very sorry for what you had to go through.
Maar laten we allereerst het artefact vinden.
First of all, let's get the artifact.
Casey, allereerst moet je het hoofddeel eruit halen.
Okay. Casey, first of all, I need you to pull out the primary device.
Oké, allereerst er is geen gevaar dat jij ooit die vrouw wordt.
Okay, first of all, there is no danger of you ever becoming that woman.
U kunt me allereerst vertellen waar uw patiënt is.
Well, for starters, you can tell me where your patient is.
Je kunt allereerst uit mijn buurt blijven.
Yes, well, for starters, you could stay out of my way.
Oke, allereerst maken we jouw representatief.
Okay, first thing, we got to make you presentable.
We moeten je allereerst beschermen tegen direct zonlicht.
First, we need to take precautions to protect you from direct sunlight.
In dat opzicht zou ik allereerst drie bijzonder belangrijke punten willen onderstrepen.
In this connection, I should first like to emphasize three particularly important points.

Resultaten: 4721. Exact: 4721. Verstreken tijd: 62 ms.

Een voorbeeld voorstellen