Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Erwachsenenbildung" im Polnisch

Suche Erwachsenenbildung in: Definition Synonyme

Vorschläge

Erwachsenenbildung ist einer der wichtigsten Teilbereiche des Bildungssystems.
Kształcenie dorosłych jest jedną z najważniejszych części systemu edukacji.
Um zu der Frage der Erwachsenenbildung zurückzukehren: Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen.
Wracając do pytania o kształcenie dorosłych, to mam dla państwa pewną sugestię.
Seine Einführung hat die Organisation und Zugänglichkeit der Erwachsenenbildung verbessert.
Jej wprowadzenie przyczyniło się do poprawy organizacji i wzrostu dostępności kształcenia dorosłych.
Sie verfügen oft über keine ausreichenden Ressourcen, um Zugang zur Erwachsenenbildung zu bekommen.
Często nie dysponują one wystarczającymi środkami, by uzyskać dostęp do kształcenia dorosłych.
Er hält dies in der Erwachsenenbildung jedoch nicht für ausreichend.
Uznaje to jednak za niewystarczające w kształceniu dorosłych.
Angestrebt wurde eine Mitwirkung an der Erwachsenenbildung von mindestens 12 % der Menschen bis zum Jahr 2010.
Celem było, aby przed 2012 r. co najmniej 12% ludzi uczestniczyło w kształceniu dorosłych.
Der EWSA empfiehlt eine stärkere Berücksichtigung der territorialen Dimension der Erwachsenenbildung und ihres Beitrags zur sozialen Kohäsion gerade in verlassenen Regionen.
Komitet zaleca silniejsze uwzględnianie terytorialnego wymiaru kształcenia dorosłych i jego wkładu w spójność społeczną zwłaszcza w słabo zaludnionych regionach.
Der Ausschuss empfiehlt auch, Analysen und Empfehlungen zum Status der bürgerschaftlich engagierten Freiwilligen innerhalb des Sektors Erwachsenenbildung vorzubereiten.
Komitet zaleca także przygotowanie analiz i zaleceń dotyczących statusu społecznie zaangażowanych wolontariuszy działających w sektorze kształcenia dorosłych.
zu einer Professionalisierung der Erwachsenenbildung beiträgt; und
przyczyniają się do większego profesjonalizmu w procesie kształcenia dorosłych;
Aber lassen Sie mich nun zur Erwachsenenbildung kommen.
Chciałbym teraz przejść do kształcenia dorosłych.
Litauische Fachleute für Erwachsenenbildung bringen ebenfalls aktiv ihre Vorschläge in diese Aussprache ein.
Specjaliści ds. kształcenia dorosłych na Litwie także aktywnie przedstawiają propozycje dotyczące tego komunikatu.
Dem System der Erwachsenenbildung mangelt es zudem an Flexibilität.
Brak jest elastyczności w systemie kształcenia dorosłych.
Wie Sie festgestellt haben, nimmt die Bedeutung der Erwachsenenbildung eindeutig zu.
Jak pan przyznał, znaczenie kształcenia dorosłych wyraźnie rośnie.
Drittens trägt die Erwachsenenbildung zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung bei.
Po trzecie kształcenie dorosłych pomaga w walce z wykluczeniem społecznym.
Dieser Bericht fordert uns auf, die politischen Prioritäten im Bereich Erwachsenenbildung neu zu überdenken und konkrete Schritte zu ergreifen.
Sprawozdanie wzywa nas do ponownego rozważenia ustanowionych celów politycznych w dziedzinie kształcenia dorosłych i podjęcia konkretnych kroków.
über Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus
w sprawie kształcenia dorosłych: nigdy nie jest za późno na naukę
Erwachsenenbildung spielt hier in der Entwicklung dieser Kompetenzen eine Rolle.
Kształcenie dorosłych odgrywa swoją rolę w rozwoju tych kwalifikacji.
AT: Ungebunden für Dienstleistungen im Bereich Erwachsenenbildung mittels Rundfunk- oder Fernsehsendungen.
AT: Bez zobowiązań dla usług kształcenia dorosłych za pomocą programów radiowych lub telewizyjnych.
Die Angaben umfassen die formale Bildung einschließlich der formalen Erwachsenenbildung.
Dane obejmują kształcenie formalne, w tym formalne kształcenie dorosłych.
Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit der EU-Kommission und ihre Mitteilung über eine europäische Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung eröffneten indirekt auch neue Horizonte für die Erwachsenenbildung.
Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności Komisji UE i jej komunikat dotyczący europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata pośrednio otwierają nowe horyzonty także dla kształcenia dorosłych.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 396. Genau: 396. Bearbeitungszeit: 109 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo