Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Gesetzgebung" im Polnisch

Suche Gesetzgebung in: Definition Synonyme
prawodawstwo
ustawodawstwo
prawo
legislacja
przepisów przepisy przepisach
przepisami
legislacyjnych
prawnych
regulacji
legislacyjnej
akt prawny
legislacyjnym
procesu legislacyjnego

Vorschläge

Einige EU-Mitgliedstaaten haben sehr vorbildliche Gesetzgebung in Sachen Gewalt.
Niektóre państwa członkowskie mają bardzo dobre prawodawstwo dotyczące przemocy wobec kobiet.
Dort, wo dieser Beitrag nicht ausreicht, müssen Gesetzgebung und Politik angepasst werden.
Jeśli wkład ten jest niewystarczający, należy dostosować prawodawstwo i politykę.
Damals beinhaltete die britische Gesetzgebung eine Reihe von Kriterien, anhand derer geprüft wurde, ob die Selbstständigen tatsächlich gewisse Bedingungen erfüllten.
Przedtem brytyjskie ustawodawstwo zawierało szereg kryteriów umożliwiających sprawdzenie, czy samozatrudnieni rzeczywiście spełniają określone warunki.
Durch die Anerkennung bewährter Praktiken können vertrauenswürdige, transparente und wirksame Garantiesysteme die Gesetzgebung ergänzen.
Godne zaufania, przejrzyste i skuteczne systemy gwarancji mogą uzupełniać ustawodawstwo poprzez nagradzanie dobrych praktyk.
Die Gesetzgebung muss zweifellos an die Entwicklungen in der Branche angepasst werden.
Bez wątpienia potrzebne jest prawodawstwo, które zapewni poprawę sytuacji w tym sektorze.
Gegebenenfalls wird diese Frage durch die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten angemessen geregelt.
Być może kwestia ta w wystarczający sposób regulowana jest przez ustawodawstwo państw członkowskich.
Auf diese Weise haben wir zumindest eine umfassende Gesetzgebung erhalten.
W ten sposób przynajmniej otrzymaliśmy całościowe prawodawstwo.
Sie sind Sondermüll, und wir exportieren diese gefährlichen Abfälle, was die europäische Gesetzgebung verbietet.
Są one niebezpiecznymi odpadami i my eksportujemy te niebezpieczne odpady, czego zabrania europejskie prawodawstwo.
Künftig müssen diese Schwierigkeiten bei der Gesetzgebung beachtet werden.
W przyszłości prawodawstwo powinno uwzględnić te problemy.
Genau das ist überdies durch die europäische Gesetzgebung möglich.
Co więcej, dokładnie na to zezwala europejskie prawodawstwo.
Hier sind wir also und machen eine Gesetzgebung, um die Gesetzgebung zu korrigieren.
Tworzymy więc prawodawstwo, które poprawia prawodawstwo.
Unzureichende Umsetzung des EU-Rechts sowie Unterschiede in der einzelstaatlichen Gesetzgebung.
Niewystarczająca transpozycja przepisów unijnych, a także zróżnicowane ustawodawstwo poszczególnych państw członkowskich.
Die Mitgliedstaaten behandeln unlautere Geschäftspraktiken entsprechend ihrer Gesetzgebung.
Państwa członkowskie zajmują się nieuczciwymi praktykami handlowymi zgodnie z ich ustawodawstwem.
Sie möchten einfach keine Gesetzgebung zur Gleichbehandlung. Punkt.
Nie chcą państwo w ogóle zajmować się prawodawstwem w zakresie równego traktowania i koniec.
Das sagt diese Gesetzgebung, und deshalb begrüßen wir sie uneingeschränkt.
Właśnie tego dotyczą przedmiotowe przepisy, i z tego względu przyjmuję je z zadowoleniem i bez zastrzeżeń.
Prinzipiell gründet dies natürlich auf der Gesetzgebung.
Ma to oczywiście, co do zasady, swoją podstawę prawną.
In einem System konkurrierender Unternehmen müssen diese Bestimmungen indes beibehalten und durch eine entsprechende Gesetzgebung verbessert werden.
W systemie przedsiębiorstw konkurencyjnych przepisy te jednak należy zachować i ulepszyć odpowiednim ustawodawstwem.
Die Zweijahresfrist kann in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung verlängert werden.
Termin dwóch lat może ulec przedłużeniu zgodnie z przepisami krajowymi. .
Spanien hat Informationen über die Gesetzgebung von weiteren acht Drittländern vorgelegt.
Władze hiszpańskie przedstawiły informacje dotyczące przepisów ośmiu innych krajów spoza UE.
Diese Komponente im schwedischen System und in der schwedischen Gesetzgebung ist allgemein bekannt.
Ten element szwedzkiego systemu i ustawodawstwa jest powszechnie znany.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 2220. Genau: 2220. Bearbeitungszeit: 157 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo