Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Hühnerfleisch" im Polnisch

Suche Hühnerfleisch in: Definition Synonyme
drób
mięsa drobiowego
Kann die Kommission genaue Informationen über die Vermarktung dioxinverseuchter Futtermittel und der von damit gefütterten Tieren stammenden Lebensmittel (Hühnereier, Hühnerfleisch, Schweinefleisch usw.) bereitstellen?
Jakiego rodzaju informacje Komisja otrzymała od władz niemieckich i czy może udzielić szczegółowych informacji na temat wprowadzania do obiegu rynkowego skażonych pasz i produktów pochodnych przetworzonych (jaja, drób, wieprzowina, itp.)?
Die ausgenommenen Erzeugnisse sind: Hühnerfleisch und anderes Fleisch, Tomaten, Zwiebeln, Zucker, Tabak, Bier, getragene Kleidung, Zement, Malz, Benzin und Kraftfahrzeuge.
Chodzi o następujące produkty: drób i inne mięsa, pomidory, cebula, cukier, tytoń, piwo, odzież używana, cement, słód, benzyna i samochody.
Betrifft: Unterstützung der Kommission für finnisches Hühnerfleisch
Dotyczy: wsparcia Komisji dla mięsa drobiowego z Finlandii
mit einem Gehalt an Hühnerfleisch von mehr als 20 GHT
zawierające więcej niż 20 % masy mięsa drobiowego
Um dieser Situation zu begegnen, mussten die italienischen Erzeuger angesichts der Unmöglichkeit, es auf den Markt zu bringen, außerdem 4150 t Hühnerfleisch im Juni, 9271 t im Juli und 2595 t im August einlagern.
Ponadto, aby zaradzić tej sytuacji producenci włoscy zmuszeni byli zmagazynować 4150 ton mięsa drobiowego w czerwcu, 9271 ton w lipcu oraz 2595 ton w sierpniu, ze względu na brak możliwości umieszczenia go na rynku.
für den Wertverlust zwischen frischem und gefrorenem Geflügelfleisch von Standardhähnchen, die in der Schutzzone unverzüglich geschlachtet wurden, beläuft sich der Pauschalbetrag auf 0,04 EUR je Kilogramm Hühnerfleisch bis zu einem Gesamtbetrag von 3402,44 EUR.
za straty wynikające z różnicy wartości świeżego i zamrożonego mięsa drobiowego otrzymanego z kurcząt standardowych, które zostały natychmiast poddane ubojowi na obszarze zapowietrzonym - kwota ryczałtowa wynosi 0,04 EUR za kg mięsa drobiowego do całkowitej kwoty 3402,44 EUR.
Plukon: Hähnchenschlachtung und Verarbeitung von Hühnerfleisch.
w przypadku Plukon: ubój brojlerów i przetwórstwo mięsa drobiowego.
In bestimmten Mitgliedstaaten gibt es bereits freiwillige Etikettierungsregelungen für Hühnerfleisch, die auf der Einhaltung von Tierschutzstandards und anderen Parametern beruhen.
W niektórych państwach członkowskich istnieją już różne nieobowiązkowe systemy etykietowania mięsa kurcząt oparte na przestrzeganiu standardów odnoszących się do dobrostanu zwierząt i innych parametrów.
stellt fest, dass Ghana Ausnahmen von den Zolltarifpositionen für Hühnerfleisch und andere Fleischarten, Tomaten, Zwiebeln, Zucker, Tabak und Bier eingeräumt worden sind;
odnotowuje, że Ghana uzyskała wyłączenia pozycji taryfowych dla drobiu i innego mięsa, pomidorów, cebuli, cukru, tytoniu i piwa;
Hühnerfleisch, Gemüse, Reis.
Kurczak, hiszpański ryż.
Der Kommission wird es nicht gelingen, uns davon zu überzeugen, dass 300000 Tonnen chloriertes Hühnerfleisch ohne Gegenleistung eine gute Nachricht für die europäische Geflügelindustrie ist.
Nie ma takiej możliwości, aby Komisji udało się nas przekonać, że przywiezienie 300000 ton chlorowanych kurczaków, bez żadnej rekompensaty, stanowi dobrą nowinę dla europejskiego przemysłu drobiowego.
Es sollte gleichermaßen für gechlortes Hühnerfleisch gelten, das aus den USA importiert wird, sowie für Rinderwachstumshormone in der Milch.
Powinno mieć to także zastosowanie do chlorowanych kurczaków przywożonych ze Stanów Zjednoczonych i do hormonów wzrostu bydła w mleku.
Dezember 2009 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die mögliche Einführung einer harmonisierten und verbindlichen Etikettierungsregelung speziell für Hühnerfleisch, Hühnerfleischerzeugnisse und Hühnerfleischzubereitungen vor, der auf der Einhaltung von Tierschutzstandards beruht.
Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z możliwego wprowadzenia szczególnego, zharmonizowanego i obowiązkowego systemu etykietowania mięsa kurcząt, produktów mięsnych i wyrobów mięsnych, opartego na przestrzeganiu norm odnoszących się do dobrostanu zwierząt.
Die Kommission notifizierte der Welthandelsorganisation ihre Absicht, die Zugeständnisse für gesalzenes Geflügelfleisch der Position 02109939 zu ändern und diese Verhandlungen auf gekochtes Hühnerfleisch der Position 16023219 und Zubereitungen aus Truthühnerfleisch der Position 160231 der Kombinierten Nomenklatur (KN) auszudehnen.
Komisja powiadomiła Światową Organizację Handlu o zamiarze zmiany koncesji na solone mięso drobiowe objęte kodem 02109939 i rozszerzenia negocjacji na gotowane mięso z kurcząt objęte kodem 16023219 oraz wyroby z mięsa z indyków objęte kodem 160231 Nomenklatury Scalonej (CN).
Außerdem sprach sich das Parlament gegen eine von der Kommission erwogene Aufhebung des Importverbots für gechlortes Hühnerfleisch aus. verabschiedete Texte (19. Juni wählen) Video-Aufzeichnung der Plenartagung Presse-Mitteilung: Intelligente Fahrzeuge Presse-Mitteilung: Sichere Verkehrsinfrastruktur Presse-Mitteilung: Charta Energieverbraucherrechte Video-Aufzeichnung der Sitzung
Karta Praw Odbiorców Energii Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie kryzysu w sektorze rybołówstwa Inicjatywa "Inteligentny samochód" Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie najbliższego szczytu EU-Rosja
Also immer nur frisches Hühnerfleisch verwenden.
Drób szybko się psuje więc używaj tylko najświeższych kurczaków.
Wir taten so, als wäre Hühnerfleisch darin.
Udawaliśmy, że mięso było z kurczaka.
Im Rahmen der WTO war die EU „Beklagte" in wichtigen Streitbeilegungsverfahren, insbesondere im Zusammenhang mit den GVO, den geografischen Angaben, hormonbehandeltem Rindfleisch und chloriertem Hühnerfleisch.
W ramach WTO UE przyjęła rolę "oskarżonego" w ważnych sprawach z zakresu rozstrzygania sporów, dotyczących w szczególności organizmów modyfikowanych genetycznie, oznaczeń geograficznych, hormonów w wołowinie i chlorowanego drobiu.
Die italienischen Behörden haben keine Zahl zum Beweis des Mangels an anderen Absatzmöglichkeiten auf dem Markt der Gemeinschaft vorgelegt und sich darauf beschränkt, nur zu behaupten, dass aufgrund der Krise auch in den anderen Ländern der Verbrauch von Hühnerfleisch zurückgegangen wäre.
Władze włoskie nie dostarczyły żadnych danych liczbowych na dowód braku innych wspólnotowych rynków zbytu i ograniczyły się wyłącznie do stwierdzenia, że z powodu kryzysu także inne państwa europejskie ograniczyły spożycie mięsa drobiowego.
Wie ist zu prüfen, ob eine wesentliche Veränderung von Hühnerfleisch vorliegt?
Jak można ustalić czy doszło do istotnych zmian mięsa drobiowego?
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 24. Genau: 24. Bearbeitungszeit: 44 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo