Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Januar" im Polnisch

Suche Januar in: Definition Synonyme
styczeń
stycznia styczniu styczniem
styczniowych
styczna
styczniowej

Vorschläge

Januar '91 bis Februar '92.
Styczeń '91 do lutego '92.
Ja, aber... Januar und Februar auch nicht.
Tak, ale... styczeń i luty też.
Diese Entscheidung gilt bis 31. Januar 2006.
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 stycznia 2006 r.
Von Mark Roberts kaltblütig im Januar am UN-Gebäude ermordet.
Mark Roberts zamordował ich z zimną krwią, w ONZ, w styczniu ubiegłego roku.
Diese Entscheidung wird vor dem 1. Januar 1992 überprüft.
Niniejsza decyzja zostanie ponownie poddana przeglądowi przed dniem 1 stycznia 1992 r.
Diese Verhandlungsrunde sollte im Januar 2005 abgeschlossen werden.
Ta runda negocjacji powinna się zakończyć w styczniu 2005 r.
Belgisches Staatsblatt vom 12. Januar 2009.
Belgijski Dziennik Ustaw z dnia 12 stycznia 2009 r.
Laut Anmeldung vom 12. Januar 2009.
Zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 12 stycznia 2009 r.
Das erste Europäische Semester beginnt im Januar 2011.
Pierwszy europejski semestr gospodarczy rozpocznie się w styczniu 2011 r.
Das Länderprogramm 2004 wurde im Januar 2005 genehmigt.
Program krajowy na 2004 r. został zatwierdzony w styczniu 2005 r.
Deutschland antwortete am 17. Januar 2013.
Niemcy udzieliły odpowiedzi w dniu 17 stycznia 2013 r.
Der BCBS veröffentlicht alljährlich im Januar einen aktualisierten Meldebogen.
Co roku w styczniu Komitet Bazylejski publikuje zaktualizowany wzór formularza sprawozdawczego.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Januar 2008.
Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego stycznia 2008 r.
Die entsprechenden Zahlungen erfolgen spätestens am 31. Januar 2012.
Odpowiadające im wypłaty są wykonywane najpóźniej do dnia 31 stycznia 2012 r.
Der Programmplanungszeitraum beginnt am 1. Januar 2000.
Okres programowania rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2000 r.
SCP/PYMETR/002-endg. vom 31. Januar 2001.
SCP/PYMETR/002-final z dnia 31 stycznia 2001 r.
Und kommenden Januar bin ich in Belize.
A ja będę w styczniu w Belize.
Ich wurde im Januar auf der Michigan Avenue festgenommen.
Aresztowano mnie w styczniu przy Michigan Avenue.
Ich habe im Januar 2010 aufgehört.
Odeszłam w styczniu 2010 roku, miesiąc przed śmiercią Dawn.
Tut mir leid, ich habe nicht geschlafen seit Januar.
Przepraszam, nie spałam jeszcze w... styczniu.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 14200. Genau: 14200. Bearbeitungszeit: 131 ms.

im Januar 263

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo