Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Luftpost" im Polnisch

Suche Luftpost in: Definition Synonyme
poczta lotnicza
zabezpieczonej poczty lotniczej
pocztę lotniczą

Vorschläge

Wenn zuvor gesicherte Luftfracht und Luftpost während des Transports nicht geschützt wird, darf sie nicht verladen oder einem ACC3 oder anderen RA3 als sichere Fracht übergeben werden.
Jeżeli wcześniej zabezpieczone ładunek lotniczy i poczta lotnicza nie są chronione podczas przewozu, nie mogą być załadowane ani przetransferowane do przewoźnika ACC3 lub innego agenta RA3 jako zabezpieczony ładunek.
Ziel: Luftfracht und Luftpost müssen ab dem Zeitpunkt, zu dem die Sicherung erfolgte, bis zur Verladung oder Übergabe an ein ACC3 oder einen anderen RA3 vor unbefugtem Eingriff oder Manipulation geschützt werden.
Cel: ładunek lotniczy i poczta lotnicza muszą być chronione przed bezprawną ingerencją lub naruszeniem od momentu, w którym zostały zabezpieczone, do momentu załadunku lub transferu do przewoźnika ACC3 lub innego agenta RA3.
Wird der Schutz gesicherter Luftfracht und Luftpost im Namen der validierten Stelle von einer anderen Stelle gewährleistet?
Czy ochronę zabezpieczonego ładunku lotniczego i zabezpieczonej poczty lotniczej zapewnia w imieniu zatwierdzonego podmiotu inny podmiot?
Schutz der gesicherten Luftfracht und Luftpost
Ochrona zabezpieczonego ładunku lotniczego i zabezpieczonej poczty lotniczej
Ist die Stelle nicht in der Datenbank eingetragen, muss die von ihr übergebene Luftfracht oder Luftpost vor dem Verladen erneut kontrolliert werden.
Jeżeli podmiot nie jest wymieniony w bazie danych, dostarczony przez niego ładunek lotniczy lub poczta lotnicza będą musiały zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem.
Ziel: Es darf keine Luftfracht oder Luftpost in die EU/den EWR befördert werden, ohne Sicherheitskontrollen unterzogen worden zu sein.
Cel: żadne ładunki lotnicze ani poczta lotnicza nie są przewożone do UE/EOG bez zastosowania środków kontroli w zakresie ochrony.
Hat die Person, die die Fracht transportiert, besondere Sicherheitskontrollen und eine Schulung des Sicherheitsbewusstseins absolviert, bevor sie zum Transport gesicherter Luftfracht und/oder Luftpost befugt wird?
Czy osoba przewożąca ładunek została objęta szczegółowymi środkami kontroli w zakresie ochrony oraz szkoleniem uświadamiającym przed otrzymaniem upoważnienia do przewozu zabezpieczonego ładunku lotniczego i/lub zabezpieczonej poczty lotniczej?
Ich muss alles per Luftpost schicken.
Muszę więc wysyłać wszystko pocztą lotniczą.
Er ging zurück nach Amerika und wurde einer der ersten Piloten... der amerikanischen Luftpost.
Wrócił do Ameryki i stał się jednym/z pierwszych pilotów w poczcie amerykańskiej.
Die Sendungen sind per Luftpost oder Luftfracht zu verschicken.
Przesyłki muszą być wysłane pocztą lotniczą lub frachtem lotniczym.
Welche Kontrollmethoden werden für Luftfracht und Luftpost angewendet?
Jakie metody kontroli bezpieczeństwa wykorzystuje się w odniesieniu do ładunku lotniczego i poczty lotniczej?
Ich möchte diese Briefe per Luftpost schicken.
Chciałbym wysłać te listy pocztą lotniczą.
Ziel: Das ACC3 hat für die Arbeiten im Bereich der Sicherung von Luftfracht oder Luftpost verantwortungsvolle und kompetente Mitarbeiter einzusetzen.
Cel: Przewoźnik ACC3 przydziela odpowiedzialny i kompetentny personel do pracy przy zabezpieczaniu ładunków lotniczych i poczty lotniczej.
Ich vertraue der Luftpost der Vereinigten Staaten und der Post Seiner Majestät.
Bezgranicznie ufam poczcie lotniczej USA oraz poczcie Jego Królewskiej Mości.
Kontrolliert das ACC3 Luftfracht oder Luftpost nicht selbst, muss es sicherstellen, dass die entsprechende Kontrolle gemäß den EU-Anforderungen durchgeführt wird.
W przypadku gdy przewoźnik ACC3 nie przeprowadza samodzielnie kontroli bezpieczeństwa ładunku lotniczego lub poczty lotniczej, zapewnia przeprowadzenie odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa zgodnie z wymogami UE.
Ziel: Um zu gewährleisten, dass die erforderlichen Sicherheitskontrollen durchgeführt werden, setzt der RA3 verantwortungsvolle und kompetente Mitarbeiter für die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Sicherung von Luftfracht oder Luftpost ein.
Cel: aby zapewnić stosowanie wymaganych środków kontroli w zakresie ochrony, agent RA3 przydziela odpowiedzialny i kompetentny personel do pracy przy zabezpieczaniu ładunków lotniczych lub poczty lotniczej.
Die benannte Person ist dieselbe Person, die mit der Übergabe der Luftfracht oder Luftpost beim Luftfahrtunternehmen beauftragt ist.
Wyznaczona osoba jest tą samą osobą, która zobowiązana jest do dostarczenia ładunku lotniczego lub poczty lotniczej do przewoźnika lotniczego.
Ist die Datenbank für das Personal, das Luftfracht und Luftpost annimmt, leicht zugänglich?
Czy personel przyjmujący ładunki lotnicze i pocztę lotniczą ma łatwy dostęp do bazy danych?
Wird die Datenbank regelmäßig aktualisiert, so dass sie zuverlässige Daten für das Personal enthält, das Luftfracht und Luftpost annimmt?
Czy baza danych jest regularnie aktualizowana, tak aby była źródłem wiarygodnych danych dla personelu przyjmującego ładunki lotnicze i pocztę lotniczą?
Die Voraussetzungen für die Beförderung von Luftfracht oder Luftpost in die Union oder nach Island, Norwegen und in die Schweiz sind in der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 festgelegt.
Warunki, których spełnienie jest konieczne w celu przewozu ładunku lotniczego lub poczty lotniczej do Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii i Szwajcarii, wynikają z rozporządzenia (UE) nr 185/2010.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 48. Genau: 48. Bearbeitungszeit: 78 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo