Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Nikotin" im Polnisch

Suche Nikotin in: Definition Synonyme
Jeder von Ihnen meint also, dass Nikotin nicht süchtig macht.
Uważacie zatem, że nikotyna nie uzależnia.
Koffein, Nikotin und ein Konzentrat von Stierhoden.
Kofeina, nikotyna i koncentrat z jąder byka.
Nun die Aufnahme mit Sandefur: "Nikotin macht nicht süchtig".
Ten kawałek, gdzie Sandefur mówi: "Nikotyna nie uzależnia".
3. "Nikotin" die Nikotinalkaloide;
"nikotyna" oznacza alkaloidy nikotynowe;
Meine süße, kleine Prinzessin Nikotin.
Moja słodka księżna Nikotyna.
Es ist auch weniger psychologisch, es ist gefäßbedingt, und Nikotin verengt die Gefäße.
To nie jest zbyt psychologiczne, chodzi o naczynia, a nikotyna obkurcza tętnice.
Viele Modifikatoren werden unvorstellbar lange verwendet - Koffein, Alkohol, Nikotin, immunitätsstärkende Substanzen, Sehhilfen, Narkosen.
Poprawiacze nastroju są z nami od zawsze: kofeina, alkohol, nikotyna, wzmacniacze odporności czy wzroku, środki przeciwbólowe.
Außer für Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid gibt es keine international vereinbarten Normen oder Tests zur Messung und Bewertung des Gehalts der Rauchinhaltsstoffe von Zigaretten.
Nie istnieją żadne uzgodnione na płaszczyźnie międzynarodowej normy lub badania mające na celu pomiar ilości oraz ocenę zawartości składników w dymie tytoniowym, innych niż substancje smoliste, nikotyna i tlenek węgla.
Auszüge mit hormonaler Wirkung (hauptsächlich Phytohormone) oder biologisch aktive Stoffe wie Koffein, Nikotin oder Chinin sollten sorgfältig geprüft werden, bevor ein Zusatz zu Lebensmitteln genehmigt wird.
Ekstrakty o działaniu hormonalnym (głównie fitohormony) lub substancje bioaktywne, takie jak kofeina, nikotyna lub chinina, należy dokładnie sprawdzić przed zezwoleniem na ich dodawanie do środków spożywczych.
Elektrophysiologische Studien in vitro und neurochemische Studien in vivo haben gezeigt, dass Vareniclin an neuronale a 4β 2-nikotinerge Acetylcholin-Rezeptoren bindet und die rezeptorvermittelte Aktivität stimuliert, jedoch auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als Nikotin.
W badaniach elektrofizjologicznych in vitro i neurochemicznych in vivo wykazano, że wareniklina wiąże się z neuronalnymi nikotynowymi receptorami cholinergicznymi a4β2 pobudzając aktywność pośredniczoną receptorowo, z tym że na znacznie niższym poziomie niż nikotyna.
Nikotin wirkt auf das Nervensystem, wo es sich an Rezeptoren bindet und die Freisetzung des chemischen Botenstoffs Dopamin auslöst, der zu dem mit dem Rauchen verbundenen Wohlgefühl beiträgt.
Nikotyna działa w układzie nerwowym, gdzie wiąże się ona z receptorami i powoduje uwolnienie przekaźnika chemicznego - dopaminy, który odgrywa istotną rolę w odczuwaniu przyjemności z palenia tytoniu.
Wussten Sie schon lange, dass Nikotin eine süchtig machende Droge ist, obwohl Sie das Gegenteil behaupteten?
wiedzieli od dawna, że nikotyna uzależnia, choć głosili co innego.
Die Nanobots sind programmiert, um das Nikotin aus seinen Blutzellen zu entfernen.
Nanoboty są zaprogramowane na usuwania nikotyny.
Ich versuche das restliche Nikotin von meinen Fingerspitzen zu lecken.
Staram się wyssać resztki nikotyny ze swoich palców.
Nein, aber eine Überdosis Nikotin.
Nie, ale za to będę miał zawał.
Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten die Bestimmungen bezüglich Nikotin ab 15. August 2013 gelten.
Ze względu pewność prawa przepisy dotyczące nikotyny należy stosować od dnia 15 sierpnia 2013 r.
Filter, Papier und Kapseln dürfen weder Tabak noch Nikotin enthalten.
Filtry, papier i kapsułki nie zawierają tytoniu ani nikotyny.
Also, wenn Nikotin injiziert wird, ist es innerhalb von Sekunden tödlich.
W porządku, nikotyna, kiedy zostanie spożyta, zabija w przeciągu kilku sekund.
Ich bin niemand der Nikotin mit Tomoxophin vermischt.
Nie mieszam nikotyny ze swoimi lekami.
Oder den Patienten Nikotin aufnehmen lassen.
Albo nie pozwoliła pacjentowi naszprycować się nikotyną.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 96. Genau: 96. Bearbeitungszeit: 147 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo