Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Rückenmark" im Polnisch

Suche Rückenmark in: Definition Synonyme
rdzeń kręgowy
rdzenia kręgowego
rdzeniem kręgowym
rdzeniu kręgowym
Ihre Laborergebnisse ergaben, dass die Eiterbeule auf Ihrem Rückenmark sich verminderte.
Twoje wyniki z laboratorium wykazały że ropień który naciska na twój rdzeń kręgowy się zmniejszył.
Die Wirbelsäule ist von C6 zu T1 gebrochen, und drückt aufs Rückenmark.
Kręgi są zmiażdżone od c6 do t1 i uciskają rdzeń kręgowy.
Ich habe eins aus Spocks Rückenmark entfernt, das andere aus dem Körper Ihrer Schwägerin.
Wyciągnąłem jednego z rdzenia kręgowego Spocka, innego z ciała Aurelan.
Es strahlt Schmerz, verursacht durch Entzündung, um den Nerv herum aus und kommt vom Rückenmark.
Promieniujący ból spowodowany zapaleniem wokół nerwu, od rdzenia kręgowego.
Ein entscheidendes Element unseres internen Computers, welches das Gehirn mit dem Rückenmark verbindet.
Jest to niezbędny element naszego wewnętrznego komputera, który łączy mózg z rdzeniem kręgowym.
Halbe Tierkörper können mit oder ohne Rückenmark, Gehirn oder Zunge gestellt werden.
Półtusze mogą być z rdzeniem kręgowym, mózgiem lub językiem, lub bez nich.
Das Stammhirn muss zerstört werden... oder vom Rückenmark getrennt werden.
Pień mózgu musi zostać zniszczony albo odcięty od rdzenia kręgowego.
Der Magen hat mehr Nervenzellen als das Rückenmark, also hätten wir eine wissenschaftliche Grundlage für das Bauchgefühl.
Żołądek ma więcej nerwów niż rdzeń kręgowy, więc przeczucia mają naukowe podstawy.
Spinal Cord Extract ist ein Extrakt aus tierischen Rückenmark
Ekstrakt Spinal Cord jest wyciągiem otrzymywanym ze zwierzęcego rdzenia kręgowego
Rückenmark (zervical, mittlerer Thoraxbereich und lumbar)
Rdzeń kręgowy (odcinek szyjny, śródpiersiowy i lędźwiowy)
Sie schaffen es, wenn sie nicht ihr Rückenmark treffen.
Uda ci się, jeśli nie dostaniesz w rdzeń kręgowy.
Multiple Sklerose geht mit einer Nervenschädigung (Gehirn oder Rückenmark) einher.
Stwardnienie rozsiane jest związane z uszkodzeniem nerwów (mózgu lub rdzenia kręgowego).
Es wird bei Erwachsenen und Kindern verwendet, um deutlichere diagnostische Aufnahmen von Gehirn, Rückenmark und Leber zu erhalten.
Jest używany do uzyskania wyraźniejszych obrazów diagnostycznych mózgu, rdzenia kręgowego i wątroby u dorosłych i dzieci.
Mögliche lokale toxische Wirkungen auf das Rückenmark nach Langzeitanwendung wurden nicht ausgeschlossen und präklinische Daten sind in dieser Hinsicht beschränkt (siehe Abschnitt 5.3).
Możliwe późne miejscowe działania uszkadzające rdzeń kręgowy nie zostały wykluczone i dane przedkliniczne dotyczące tego zdarzenia są ograniczone (patrz punkt 5. 3).
der Schädel ohne Unterkiefer, jedoch einschließlich Gehirn und Augen, und das Rückenmark von Rindern, die über 12 Monate alt sind;
czaszka z wyłączeniem żuchwy, zawierająca mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy bydła w wieku powyżej 12 miesięcy;
Prialt wird zur Behandlung schwerer, chronischer (langfristiger) Schmerzen bei Patienten angewendet, die ein Schmerzmittel zur intrathekalen Injektion (Injektion in den Raum, der das Rückenmark und das Gehirn umgibt) benötigen.
Preparat Prialt stosuje się w leczeniu ciężkiego, przewlekłego (długotrwałego) bólu u pacjentów, którzy wymagają leku przeciwbólowego we wstrzyknięciu dooponowym (wstrzyknięciu do przestrzeni otaczającej rdzeń kręgowy i mózg).
Dass sie direkt durch sein Rückenmark ging?
Przeszła przez jego rdzeń kręgowy.
Es war zu nah am Rückenmark.
Jest za blisko rdzenia kręgowego.
Er hat einen Tumor im Rückenmark?
Ma guza wewnątrz rdzenia kręgowego?
Die Todesursache war das durchtrennte Rückenmark.
Przyczyną śmierci było uszkodzenie rdzenia kręgowego
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 138. Genau: 138. Bearbeitungszeit: 91 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo