Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Schiffskörper" im Polnisch

Suche Schiffskörper in: Definition Synonyme
kadłub
kadłuba
1 Der Schiffskörper, die Aufbauten, tragenden Schotte, Decks und Deckshäuser müssen aus Stahl oder anderem gleichwertigem Werkstoff bestehen.
1 Kadłub, nadbudówki, grodzie konstrukcyjne, pokłady i pokładówki są wykonane ze stali lub innego równoważnego materiału.
1.1 Auf Schiffen, die mehr als 36 Fahrgäste befördern, müssen der Schiffskörper, die Aufbauten und Deckshäuser durch Trennflächen der Klasse ,A-60' in senkrechte Hauptbrandabschnitte unterteilt sein.
1.1 Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów kadłub, nadbudówki i pokładówki powinny być podzielone przegrodami klasy»A-60«na główne strefy pionowe.
9 Senkrechte Hauptbrandabschnitte sind Abschnitte, in die der Schiffskörper, die Aufbauten und die Deckshäuser durch Trennflächen der Klasse „A" unterteilt sind und deren Durchschnittslänge und -breite im allgemeinen in jedem Deck nicht mehr als 40 Meter beträgt.
9. Główne strefy pionowe są to strefy, na które kadłub, nadbudówki i pokładówki są podzielone za pomocą przegród klasy "A". Ich średnia długość i szerokość na każdym pokładzie na ogół nie przekracza 40 m.
Es ist kein Zufall, dass der 45 Meter lange, grüne Schiffskörper die Farbe des Geldes hat.
To nie przypadek, że 50 metrów zielonego kadłuba to kolor pieniędzy.
Nach Artikel 8.05 Nummer 1 müssen die Brennstofftanks zum Schiffskörper gehören oder fest im Schiff eingebaut sein.
Zgodnie z art. 8.05 ust. 1 zbiorniki paliwa stanowią integralną część kadłuba albo są do niego trwale przytwierdzone.
Bisher gibt es für den Schiffskörper, die Maschine, die elektrischen sowie die Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen keine einheitlichen internationalen Normen, denen alle Schiffe entweder im Baustadium oder während ihrer gesamten Betriebsdauer genügen müssen.
W chwili obecnej nie istnieją ujednolicone normy międzynarodowe, którym musiałyby odpowiadać wszystkie statki na etapie ich budowy i podczas całego okresu ich eksploatacji, dotyczące kadłuba, maszyn, instalacji elektrycznej i sterująco-kontrolnej.
Auswirkung von Sprengstoffen auf den Schiffskörper und die Ausrüstung des Schiffes;.
6 wpływu eksplozji na konstrukcję i wyposażenie statków;
Jede Stütze ist am Schiffskörper auf oder nahe dem Boden sowie an einer höheren Stelle fest angebracht, hat einen Durchmesser von mindestens 40 mm und ragt mindestens 1,20 m über die obere Kante des Schanzkleids hinaus.
Każda z podpór powinna być sztywno zamocowana do konstrukcji statku u podstawy albo przy podstawie, jak również w wyższym punkcie; powinna mieć średnicę nie mniejszą niż 40 milimetrów i wznosić się na wysokość nie mniejszą niż 1,20 metra ponad krawędź nadburcia.
a) umfasst der Bug den wasserdichten Schiffskörper, die Back, das Vorsteven und gegebenenfalls das vordere Schanzkleid, nicht jedoch Bugspriet und offene Reling;
a) dziób składa się z konstrukcji wodoszczelnego kadłuba, dziobówki, rufowego i dziobowego nadburcia, jeśli występuje, do dziobu nie należą bukszpryt ani relingi;
b) umfasst das Heck den wasserdichten Schiffskörper, den Heckspiegel, die Hütte, die Schleppnetzrampe und das Schanzkleid, nicht jedoch offene Reling, Butenluv, Antriebsmaschine, Ruder und Rudermaschine sowie Taucherleiter und -plattform.
b) do rufy należy konstrukcja wodoszczelnego kadłuba, pawęż, rufówka, rampa trałowa oraz nadburcie; do rufy nie należą relingi, wystrzały, mechanizmy napędowe, stery i urządzenia sterownicze, drabinki i platformy dla nurków.
Das Zeug frisst sich durch den Schiffskörper.
Sądzę, że to zaraz przeżre się przez ten cholerny kadłub.
Dazu kam ein futuristisch als Schiffskörper gestaltetes Informationszentrum in der Stadtmitte mit Touristenbüro, Cafeteria und Konferenzsaal...
Pozwolił też na budowę Centrum Informacyjnego w Rynku (architektura futurystyczna - budynek w kształcie statku) ze sklepem z pamiątkami, kawiarnią, salą konferencyjną itd.
Das hoffe ich, sonst war der Schiffskörper Verschwendung gewesen.
Laut Scanner besitzen die Schiffskörper eine semiorganische Struktur.
Czujniki wykryły niszczyciele z półorganicznym kadłubem.
Das Kupplungssystem und dessen Verbindungselemente müssen die unter den vorgesehenen Einsatzbedingungen auftretenden Kräfte einwandfrei aufnehmen und in den Schiffskörper einleiten können.
Siły powstające w przewidywanych warunkach pracy muszą być odpowiednio absorbowane i bezpiecznie przenoszone na konstrukcję statku za pośrednictwem systemu sprzęgania i jego części składowych.
1 Diese Regel ist auf Werkstoffe anzuwenden, die für den Schiffskörper, Maschinen und elektrische Einrichtungen und Ausrüstungen im Sinne der Regeln dieses Anhangs verwendet werden.
1 Niniejsze prawidło ma zastosowanie do materiałów używanych do konstrukcji statku, urządzeń maszynowych, instalacji elektrycznych i wyposażenia, których dotyczą prawidła zawarte w niniejszym załączniku.
Hierzu gehören auch die Ausarbeitung und Durchführung von Sicherheitsvorschriften für Schiffskörper, Maschinen, elektrische sowie Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen von Schiffen, auf die die internationalen Übereinkommen anwendbar sind.
Proces ten obejmuje rozwój i realizację wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do kadłuba, maszyn, instalacji elektrycznej i sterowania statków objętych zakresem międzynarodowych konwencji.
Der Bug umfaßt den wasserdichten Schiffskörper, die Back, den Vorsteven und gegebenenfalls das vordere Schanzkleid, nicht jedoch Bugsprit und offene Reling.
Należy przyjąć, że dziób obejmuje wodoszczelną strukturę kadłuba, pokład dziobowy, dziobnicę, przednie nadburcie (o ile jest w nie wyposażony), jednak nie obejmuje bukszprytu i relingów.
Größere Bereiche mit Schäden oder Korrosion, Lochfraß in Beplattung und Steifen von Decks und Schiffskörper, wodurch die Seetüchtigkeit und die Festigkeit bei örtlichen Belastungen beeinträchtigt werden, sofern nicht eine sachgemäße vorläufige Reparatur für die Reise zu einem Hafen zwecks dauerhafter Reparatur durchgeführt worden ist.
Znaczne obszary zniszczenia lub skorodowania lub wżery korozyjne w poszyciu stalowym i związanych z nim usztywnieniach na pokładach i w kadłubie, wywierające wpływ na zdatność żeglugową lub zdolność zabierania ładunków lokalnych, o ile nie zostały przeprowadzone prawidłowe naprawy tymczasowe na potrzeby rejsu do portu napraw stałych.
Teil-FCL enthält Bestimmungen zu zwei SEP-Klassenberechtigungen: die SEP-Berechtigung für Landflugzeuge (mit Radfahrwerk oder Skifahrwerk) und die SEP-Berechtigung für Wasserflugzeuge (mit Schiffskörper oder Auftriebskörper).
Część FCL zawiera przepisy dotyczące uprawnień na dwie klasy SEP: na klasę SEP (lądową) dla samolotów operujących z lądu (z podwoziem kołowym lub płozowym) i na klasę SEP (wodną) wodnosamolotów (unoszących się na kadłubie lub na pływakach).
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 22. Genau: 22. Bearbeitungszeit: 36 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo