Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Schutz" im Polnisch

Suche Schutz in: Definition Synonyme
Ein Recht ist der Schutz der Grundrechte unserer Bürger, wie auch der Schutz des Lebens, aber auch der Schutz der Privatsphäre.
Jednym z tych praw jest ochrona podstawowych praw obywateli, takich jak ochrona życia i ochrona prywatności.
Ich kenne eine große Zahl dieser Leute und ich weiß, wie wichtig internationaler Schutz ist, insbesondere der Schutz, den die Institution des politischen Asyls bietet.
Znam bardzo wielu takich ludzi i wiem, jak ważna jest ochrona międzynarodowa, zwłaszcza ochrona przewidziana instytucją azylu politycznego.
Schutz vor Produkt- und Markenpiraterie und der Schutz des Rechts des geistigen Eigentums sind international zweifellos wichtige Elemente.
Ochrona przed podrabianiem towarów oraz ochrona praw własności intelektualnej są niewątpliwie ważnymi sprawami o wymiarze międzynarodowym.
Geheime Regierungs-Einrichtung zum Schutz geheimer Daten.
Tajny rządowy obiekt zaprojektowany do ochrony tajnych danych.
Keine Lebensversicherung bietet so guten Schutz.
Nawet polisa ubezpieczeniowa nie zapewni tak dobrej opieki.
Vielleicht lügen sie zu deinem Schutz.
Może twoi rodzice kłamią, aby was ochronić.
Schutz brauchen Sie höchstens vor mir.
Więc jeśli panu potrzebna ochrona, to prędzej przede mną.
Ohne Schutz wäre er längst tot.
Gdyby nie wasza opieka, byłby już martwy.
Hier stehen Majestät unter meinem Schutz.
Tutaj Wasza Wysokość jest pod moją własną ochroną.
Verstärkter Schutz geistiger Eigentumsrechte durch Verabschiedung überarbeiteter Gesetze.
Należy wzmocnić ochronę praw własności intelektualnej poprzez uchwalenie całego pakietu zmodyfikowanych przepisów.
Einzelpersonen, insbesondere Kinder und Frauen, brauchen besonderen Schutz.
Należy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
Schutz vor den Wutanfällen meiner Männer.
Ochronę przed gorącym temperamentem moich ludzi, Boarst.
Grundbesitzer wie Prinz Borsa zahlen für Masinos Schutz.
Tu właściciele, jak książę Borsa, którzy płacą Masino za ochronę.
Leiharbeitnehmer brauchen Schutz und hochwertige Arbeitsplätze.
Pracownicy tymczasowi potrzebują ochrony i odpowiednich miejsc pracy.
Daher sind Maßnahmen zum Schutz der Öffentlichkeit gegen solche Risiken erforderlich.
Dlatego też wymagane jest wprowadzenie środków mających na celu ochronę społeczeństwa przed takimi zagrożeniami.
Die europäischen Sozialdemokraten fordern seit langem effektiven Schutz und gute Programme.
Europejscy Socjaliści od dawna wzywają do podjęcia skutecznych środków ochrony i wprowadzenia dobrych programów.
Zum Schutz des Grundwassers sind geeignete Risikominderungsmaßnahmen zu treffen.
Należy zastosować odpowiednie środki zmniejszające ryzyko w celu ochrony wód podziemnych.
Dies umfasst den Schutz personenbezogener Daten.
Dotyczy to m.in. sfery ochrony danych osobowych.
Kinder dieser Altersgruppe sind gefährdeter und benötigen mehr Schutz.
Dzieci poniżej tego wieku są bardziej narażone i wymagają większej ochrony.
Der vorhandene gemeinschaftliche Rechtsrahmen zum Schutz der Marktintegrität ist unvollständig.
Istniejące wspólnotowe ramy prawne mające na celu ochronę integralności rynku są niepełne.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 22387. Genau: 22387. Bearbeitungszeit: 138 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo