Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "ersatzweise" im Polnisch

Suche ersatzweise in: Definition Synonyme
alternatywnie
ewentualnie
przypadku jego braku
zastępczego
zastępować kortykosteroidów
działający
zastępujących
zastępczych

Vorschläge

Die in eckigen Klammern angegebenen Temperaturwerte können ersatzweise verwendet werden.
Alternatywnie można zastosować temperatury podane w nawiasach kwadratowych.
Ersatzweise kann die Verwaltung des Flaggenstaates jede andere mindestens ebenso wirksame Beleuchtungsanlage anerkennen.
Alternatywnie, administracja państwa bandery może uznać każde inne urządzenie oświetleniowe, które jest co najmniej tak samo skuteczne.
Dem Unternehmen zufolge sollte ersatzweise eine ähnliche Berichtigung bei der Berechnung des Normalwerts erfolgen.
Przedsiębiorstwo twierdziło, że ewentualnie podobne dostosowanie powinno zostać dokonane przy obliczeniu wartości normalnej.
Der beim Verkauf von weißem Phosphor in die Union oder andere Drittländer erzielte Gewinn sollte berücksichtigt werden oder ersatzweise der Durchschnitt dieser Gewinnspannen.
W tym kontekście stwierdzono, że pod uwagę powinien być brany zysk z fosforu białego uzyskany ze sprzedaży eksportowej do Unii lub innych państw trzecich lub ewentualnie średnia tych marż zysków.
"domicile" haben, oder ersatzweise
miejsce stałego zamieszkania, a przypadku jego braku
a) in dem beide Ehegatten im Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder ersatzweise
(a) w którym małżonkowie mają miejsce stałego pobytu w chwili złożenia pozwu, a w przypadku jego braku
Vom Träger des Wohnorts der Familienangehörigen, ersatzweise von der Verbindungsstelle, auszufüllen.
Wypełnia instytucja miejsca zamieszkania członków rodziny, ewentualnie instytucja łącznikowa.
Ersatzweise müssen die NZBen angeben, ob die Daten in nicht unterscheidbarer Form als von einzelnen Emittenten während eines Berichtszeitraums emittierte Beträge erhoben und gespeichert werden, z. B. bei direkten Datenerhebungssystemen.
Alternatywnie, KBC powinny wskazać czy dane są zbierane i przechowywane jako kwoty ogółem wyemitowane przez poszczególnych emitentów w okresie sprawozdawczym, np. w przypadku systemów bezpośredniego zbierania danych.
gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder ersatzweise
stałego pobytu, a w przypadku jego braku
Mit den Maßnahmen nach Absatz 6 kann ein Zulassungserfordernis oder ersatzweise eine Validierung durch den ATM/ANS-Anbieter für sicherheitskritische ATM/ANS-Systeme und -Komponenten festgelegt werden.
Środki, o których mowa w ust. 6, mogą ustanowić wymóg certyfikacji lub ewentualnie zatwierdzenia przez instytucję zapewniającą ATM/ANS w odniesieniu do kluczowych dla bezpieczeństwa systemów i części składowych ATM/ANS.
Nach den Nachprüfungen wurden bei der Kommission von Sasol, Repsol und ExxonMobil Anträge auf Geldbußenerlass und ersatzweise Anträge auf Ermäßigung der Geldbußen im Rahmen der Kronzeugenregelung von 2002 gestellt.
W następstwie kontroli Komisja otrzymała wnioski o zwolnienie z grzywny oraz sformułowane alternatywnie wnioski o zmniejszenie grzywny na podstawie zawiadomienia w sprawie łagodzenia kar z 2002 r., złożone przez przedsiębiorstwa Sasol, Repsol i ExxonMobil.
In allen einzelstaatlichen Rechtsordnungen wird der Normalwert ersatzweise zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage herangezogen:
W ustawodawstwie wszystkich państw członkowskich odwołanie do wartości rynkowej stanowi alternatywny sposób określenia podstawy opodatkowania:
9.3.2. Von Deltafina ersatzweise gestellter Antrag auf Ermäßigung der Geldbuße
9.3.2. Alternatywny wniosek spółki Deltafina o obniżenie grzywny
Die Kommission verwendete daher ersatzweise die Preise der Ausfuhren aus Korea in die USA und in andere Länder, um zu ermitteln, wie hoch die Preisunterbietung gewesen wäre, wenn die koreanischen Unternehmen zu diesen Preisen in die Union ausgeführt hätten.
W związku z tym Komisja wykorzystała ceny eksportowe dla sprzedaży z Korei do USA i innych państw jako wskaźnik zastępczy, aby ustalić jakie byłoby podcięcie cenowe w przypadku sprzedaży przez przedsiębiorstwa koreańskie towarów do Unii po tych właśnie cenach.
kann der Bieter oder das in Artikel 92 genannte zugelassene Unternehmen, dem gemäß Artikel 83 Absatz 3 dieser Verordnung ein Ersatz vorgeschlagen wurde, Proben von dem ersatzweise zugeschlagenen Alkohol erhalten.
oferenci lub zatwierdzone firmy, określone w art. 92, którym proponuje się produkt zastępczy na mocy art. 83 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, mogą otrzymać próbki proponowanego alkoholu zastępczego.
eine Kopie der Entschließung, des Gesetzes, des Erlasses oder des Beschlusses zur Errichtung der betreffenden Einrichtung als öffentlich-rechtliche Einrichtung oder ersatzweise ein anderes amtliches Dokument, das die Gründung der Einrichtung als öffentlich-rechtliche Einrichtung belegt;
kopię rozporządzenia, ustawy, dekretu lub decyzji ustanawiających dany podmiot prawny organem publicznym; lub w przypadku ich braku, jakikolwiek inny poświadczony dokument potwierdzający ustanowienie danego podmiotu organem publicznym;
Beide Hersteller stellten MWB-Anträge und ersatzweise IB-Anträge für den Fall, dass sie die MWB-Voraussetzungen nicht erfüllen sollten.
Od obydwu otrzymano wnioski o MET lub, na wypadek stwierdzenia w wyniku dochodzenia, że nie spełniają oni warunków do otrzymania MET, o IT.
Nach Veröffentlichung der Einleitungsbekanntmachung wurde festgestellt, dass sich auch ein Unternehmen in Indien und eines in Australien ersatzweise als Hersteller in einem Marktwirtschaftsdrittland eigneten.
Po opublikowaniu zawiadomienia o wszczęciu wskazano na jedno przedsiębiorstwo w Indiach i jedno w Australii jako na alternatywnych możliwych producentów w państwie trzecim o gospodarce rynkowej.
Es sei daran erinnert, dass im Einklang mit Anhang I Ziffer i) der Grundverordnung ein Rückerstattungssystem für Ersatz nur in Sonderfällen und unter anderem innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Jahren zwischen der Einfuhr der ersatzweise verwendeten Vorleistungen und der Ausfuhr zulässig ist.
Należy przypomnieć, że zgodnie z załącznikiem I ppkt i) rozporządzenia podstawowego, system substytucji ceł zwrotnych jest dozwolony tylko w szczególnych przypadkach i m.in. jedynie w okresie dwóch lat pomiędzy przywozem substytutów nakładów a wywozem towarów.
Die System- und Alarmvorschriften in diesem Absatz gelten zusätzlich und nicht ersatzweise zu dem an anderer Stelle in diesem Kapitel vorgeschriebenen Feuermelde- und Feueranzeigesystem.
Wymagany zgodnie z niniejszym punktem system alarmowy stanowi dodatek do systemów wykrywających i alarmowych wymaganych zgodnie z innymi punktami niniejszego rozdziału i nie zastępuje ich.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 103. Genau: 103. Bearbeitungszeit: 120 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo