Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "gewinnbringend" im Polnisch

Suche gewinnbringend in: Definition Synonyme
rentowny
dochodowa
opłacalne
była opłacalna
zyskiem
przynosiła zysk
była rentowna
przyniosło zysk
rentowne
była dochodowa
była zyskowna
nierentowna
korzystna
zyskowne
Die Ausfuhren des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft waren während des Bezugszeitraums gewöhnlich gewinnbringend, wenngleich die Rentabilität rückläufig war.
Wywóz przemysłu wspólnotowego był zazwyczaj rentowny w okresie badanym, chociaż jego rentowność wykazuje tendencję spadkową.
Da die Verkäufe an unabhängige Abnehmer auf dem Inlandsmarkt repräsentativ und insgesamt gewinnbringend waren, wurde der Normalwert, wie unter Randnummer 25 und 26 erläutert, anhand aller für vergleichbare Warentypen auf dem türkischen Markt im normalen Geschäftsverkehr gezahlten oder zu zahlenden Preise ermittelt.
Ponieważ sprzedaż na rynku krajowym skierowana do niepowiązanych klientów była reprezentatywna i dochodowa, normalną wartość ustalono na podstawie wszystkich cen płaconych lub należnych na rynku tureckim dotyczących porównywalnych rodzajów produktów w zwykłym obrocie handlowym tak, jak to opisano w motywach 25 i 26.
Wann immer es gewinnbringend war.
Kiedy było to opłacalne.
Mein einziges Vergnügen ist es, mich gewinnbringend zu beschäftigen.
Moją jedyną przyjemnością jest zajmować się czymś z pożytkiem.
Es zeigte sich, dass über 90 % der Inlandsverkäufe gewinnbringend waren.
Stwierdzono, że ponad 90 % sprzedaży krajowej przyniosło zysk.
Die Verkäufe der gleichartigen Ware des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft waren im gesamten Bezugszeitraum nicht gewinnbringend.
Sprzedaż produktu podobnego przez przemysł wspólnotowy nie była opłacalna w całym rozważanym okresie.
Zur Rentabilität ist festzustellen, dass der Wirtschaftszweig der Union im gesamten Bezugszeitraum gewinnbringend wirtschaftete.
Pod względem rentowności przemysł unijny przynosił zysk w całym okresie badanym.
Bei den anderen drei Warentypen waren weniger als 10 % der Inlandsverkäufe im UZ gewinnbringend.
W odniesieniu do pozostałych typów produktu, sprzedaż z zyskiem stanowiła mniej niż 10 % sprzedaży krajowej w ciągu okresu objętego dochodzeniem.
Bei fünf Warentypen waren weniger als 10 % der Inlandsverkäufe im UZ gewinnbringend.
Dla pięciu rodzajów produktu, mniej niż 10 % sprzedaży krajowej było z zyskiem w OOD.
Die Verkäufe eingeführter Sättel aus der VR China waren im UZ gewinnbringend.
Sprzedaż siodełek importowanych z ChRL przynosiła zysk w OD.
Es wurde festgestellt, dass er insgesamt gewinnbringend arbeitete.
W przypadku użytkownika stwierdzono, że również odnotował on ogólnie zyski.
Nach erneuter Überprüfung der VVG-Kosten stellte die Kommission fest, dass einige Inlandsverkäufe gewinnbringend waren.
Po ponownym zbadaniu kosztów SG&A Komisja ustaliła, że pewna część sprzedaży krajowej przynosiła zysk.
Die Untersuchung ergab, daß alle Inlandsverkäufe im Untersuchungszeitraum gewinnbringend waren.
Dochodzenie wykazało, że cała sprzedaż krajowa mająca miejsce w okresie dochodzenia była dochodowa.
Da alle Verkäufe der gleichartigen Ware im UZÜ gewinnbringend waren, wurde der Normalwert anhand des gewogenen Durchschnitts aller Inlandsverkäufe berechnet.
Ze względu na fakt, że całkowita sprzedaż produktu podobnego w ODP była sprzedażą z zyskiem, wartość normalną oparto na średniej ważonej całkowitej sprzedaży krajowej.
Ungarn behauptet, das Unternehmen sei gewinnbringend gewesen und habe 2008 über stabile Geschäftsperspektiven verfügt.
Władze węgierskie twierdzą, że w roku 2008 przedsiębiorstwo było rentowne i miało stabilne prognozy dotyczące działalności.
Sind Unternehmen nicht gewinnbringend, so sind die steuerlichen Anreize geringer, denn das allgemeine Konzept stützt sich auf Erleichterungen bei der Besteuerung von Gewinnen.
Jeżeli przedsiębiorstwa nie przynoszą dochodów, pole do działania jest mniejsze, gdyż ogólnym założeniem jest zapewnienie ulg w zakresie podatku dochodowego.
Dementsprechend wurde der Normalwert je Warentyp als gewogener Durchschnitt der tatsächlichen Preise aller Inlandsverkäufe ermittelt, unabhängig davon, ob diese Verkäufe gewinnbringend waren oder nicht.
W związku z tym wartość normalna - według rodzaju produktu - została obliczona jako średnia ważona rzeczywistych cen krajowych całej sprzedaży, niezależnie od tego, czy była to sprzedaż z zyskiem czy nie.
ARP hat jedoch vor der Vergabe des Darlehens von 2008 die finanzielle Lage von PZL Wrocław untersucht und befunden, dass das Unternehmen gewinnbringend arbeitet.
Niemniej jednak przed udzieleniem pożyczki z 2008 r. ARP zbadała sytuację finansową spółki PZL Wrocław i stwierdziła, że jej działalność przynosi zysk.
Die Verkäufe wurden als gewinnbringend angesehen, wenn der Preis je Einheit den Produktionskosten entsprach oder darüber lag.
Transakcje sprzedaży uznawano za przynoszące zysk, gdy cena jednostkowa była równa lub wyższa niż koszt wytworzenia.
Daher wurden bei der Ermittlung des Normalwerts alle Verkäufe auf dem türkischen Inlandsmarkt berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie gewinnbringend waren oder nicht.
W związku z tym przy ustalaniu wartości normalnej wzięto pod uwagę całość sprzedaży na rynku krajowym w Turcji, niezależnie od tego, czy przyniosła ona zysk czy nie.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 175. Genau: 175. Bearbeitungszeit: 123 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo