Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Filter feeders" im Niederländisch

Suche Filter feeders in: Definition Wörterbuch Synonyme
filtrerende dieren
Such requirements should also apply to live marine gastropods which are not filter feeders.
Die voorschriften moeten ook van toepassing zijn op levende mariene buikpotigen die geen filtrerende dieren zijn.
Taking into account this scientific progress, such marine gastropods, which are not filter feeders, should be excluded from provisions on the classification of production areas.
Rekening houdend met deze wetenschappelijke vooruitgang, moeten die mariene buikpotigen, die geen filtrerende dieren zijn, worden uitgesloten van de bepalingen inzake de indeling van de productiegebieden.
Official controls on pectinidae and live marine gastropods, which are not filter feeders, harvested outside classified production areas are to be carried out in fish auctions, dispatch centres and processing establishments.
De officiële controles van pectinidae en levende mariene buikpotigen, die geen filtrerende dieren zijn, verzameld buiten de ingedeelde productiegebieden, moeten worden uitgevoerd in visveilingen, verzendcentra en verwerkingsinrichtingen.
It is appropriate that the requirements for packages of live bivalve molluscs when transported from the dispatch centre to retail sale be applicable also to pectinidae and marine gastropods which are not filter feeders harvested outside classified production areas.
De voorschriften voor de verpakkingen van levende tweekleppige weekdieren tijdens het vervoer van het verzendingscentrum naar de detailhandel moeten ook gelden voor buiten de ingedeelde productiegebieden verzamelde pectinidae en mariene buikpotigen die geen filtrerende dieren zijn.
SPECIFIC REQUIREMENTS FOR PECTINIDAE AND MARINE GASTROPODS WHICH ARE NOT FILTER FEEDERS HARVESTED OUTSIDE CLASSIFIED PRODUCTION AREAS
SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR PECTINIDAE EN MARIENE BUIKPOTIGEN DIE GEEN FILTRERENDE DIEREN ZIJN, VERZAMELD BUITEN DE INGEDEELDE PRODUCTIEGEBIEDEN
Provisions on classification of production areas set out in Chapter II part A of that Section do not apply to marine gastropods which are not filter feeders.
De bepalingen inzake de indeling van de productiegebieden, vastgesteld in hoofdstuk II, deel A, van die sectie, zijn niet van toepassing op mariene buikpotigen die geen filtrerende dieren zijn.;
Food business operators harvesting pectinidae and marine gastropods, which are not filter feeders, outside classified production areas or handling such pectinidae and/or such marine gastropods must comply with the following requirements:
Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die pectinidae en mariene buikpotigen, die geen filtrerende dieren zijn, verzamelen buiten de ingedeelde productiegebieden of dergelijke pectinidae en/of dergelijke mariene buikpotigen hanteren, moeten aan de volgende voorschriften voldoen:
Food business operators handling pectinidae and live marine gastropods, which are not filter feeders, must comply:
Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die pectinidae en levende mariene buikpotigen, die geen filtrerende dieren zijn, hanteren, moeten voldoen:
Manta Rays - giant filter feeders gather from miles around, forming long chains...
Reuzenmanta's, die hun voedsel filteren, komen van heinde en verre... en vormen lange ketens.
Forget the gentle filter feeders of the 21st century.
Niet de zachtmoedige planktoneters van nu.
Most tunicates are filter feeders, but this one has become a predator and its greatly enlarged siphon has been converted into a trap.
In de winter verdubbelt de grootte van de zuidpool als de zee bevriest.
Earth's oceans gave rise to creatures of all sizes, but the kings of the deep are the giant filter feeders - whales.
Niet alleen op de nier of de blaas, maar ook op 't meest complexe orgaan.
Moreover, as toxin-producing algae are often carried from offshore to inshore waters by currents, they can be harmful irrespective of the level of filter feeders near the coast.
Daarnaast worden toxische algen vaak door zeestromingen naar de kustwateren gedreven waar ze schadelijke effecten kunnen hebben, ongeacht de hoeveelheid filteraars onder de kust.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 13. Genau: 13. Bearbeitungszeit: 31 ms.

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo