Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "broadly constant" на польский

The fact is that total global ice mass is broadly constant.
Faktem jest, że całkowita globalna masa lodu utrzymuje się na stałym poziomie.
Revenue as a percentage of GDP is expected to remain broadly constant as a result of a wide range of tax measures implemented in 2008.
Dochody wyrażone jako procent PKB powinny się utrzymać w dużej mierze na stabilnym poziomie wskutek wprowadzenia w 2008 r. szeregu środków podatkowych.
Where the relevant market analyses indicate that the market conditions remain broadly constant, NRAs should apply a consistent regulatory approach over appropriate review periods.
Jeśli z odnośnych analiz rynku wynika, że warunki rynkowe pozostają zasadniczo niezmienne, krajowe organy regulacyjne powinny stosować spójne podejście w zakresie regulacji w odpowiednich okresach przeglądów.
Although no precise figures for those producers have been found by the investigation, it is estimated on the basis of the complaint data that overall capacity in the Community remained broadly constant between 2001 and the IP.
Pomimo, że dochodzenie nie przyniosło dokładnych danych o tych producentach, na podstawie danych zamieszczonych w skardze szacuje się, że ogólna zdolność we Wspólnocie utrzymywała się w zasadzie na tym samym poziomie pomiędzy 2001 r. a OD.
As a result the flow of cohesion policy resources has remained broadly constant as Member States use the stability of EU resources to maintain and plan key investment, even during the economic crisis.
W rezultacie przepływ zasobów polityki spójności pozostaje na względnie stałym poziomie, gdyż państwa członkowskie, nawet w czasie kryzysu gospodarczego, korzystają ze stabilności zasobów unijnych, by kontynuować i planować kluczowe inwestycje.
It adds that the staffing levels available to the prudential regulators varied but the number of staff with direct responsibility for the Society and their grades within the civil service remained broadly constant...
W dalszej części sprawozdania czytamy, że poziom zatrudnienia w organach nadzoru ostrożnościowego zmieniał się, ale liczba pracowników ponoszących bezpośrednio odpowiedzialność za spółkę i ich pozycja w hierarchii służby cywilnej pozostawała raczej niezmienna (...).
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 6. Точных совпадений: 6. Затраченное время: 51 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo