Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "bullying" на польский

Искать bullying в: Oпределение Синонимы
nękanie
przemoc
gnębienie
prześladowanie
zastraszanie
znęcanie się
znęcania się
tyranizowania
znęca się nad
zastraszania
terroryzować
dręczenie
nękaniu
nękania
przemocy
In a way, their bullying wasn't enough.
Na swój sposób, ich nękanie nie wystarczyło.
We think that bullying is bad.
Uważamy, że gnębienie jest złe.
We all know that bullying has become an epidemic.
Wszyscy wiemy, że gnębienie stało się epidemią.
They were everywhere, bullying and arrogant.
Wszędzie było ich pełno, aroganckich i pewnych siebie.
It may have been bullying, but...
To mogło być znęcanie się, ale...
You ladies know that bullying and suicides have become problems.
Wiecie, że znęcanie się i samobójstwa stały się problemem.
Was there bullying? listen to you third year students.
Znęcali się? posłuchajcie uczniów klas trzecich.
Essentially, I disapprove of bullying.
Ma nadwagę i nie przyjmuje notatek.
No. You can't stop bullying.
Nie, nie można zatrzymać nękania.
Only that she thinks Thomas is bullying William.
Tylko myśli, że Thomas znęca się nad Williamem.
Actually, they should be glad you're not bullying them.
Powinni się cieszyć, że ja ich nie terroryzowałem.
When I was a kid, I like fighting and bullying others.
Kiedy byłem dzieckiem, lubiłem się bić i terroryzować innych.
You know, the great Harvey Specter bullying a humble cab driver.
Wielki Harvey Specter znęca się nad taksówkarzem.
There's a girl bullying me.
Jedna dziewczyna znęca się nade mną.
They say I'm bullying them.
Powiedziały, że się nad nimi znęcam.
Never came up in the first investigation, you bullying them.
Nigdy nie wyszło na jaw podczas pierwszego śledztwa, że ich straszyłeś.
Today, we will have an assembly on the subject of bullying.
Dzisiaj odbędzie się apel... na temat gnębienia.
This video can change how people think about bullying.
Ten klip zmieni sposób, w jaki ludzie myślą o gnębieniu.
I'm sure it'll lead to bullying.
Jestem pewna że doprowadzi to do znęcania.
He exhibited signs of it early on, killing animals and bullying kids at school.
Przejawiał to dość wcześnie, zabijał zwierzęta, dręczył dzieci w szkole.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 377. Точных совпадений: 377. Затраченное время: 120 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo